گزارش برگزاری آزمونهای مشاوره استان سیستان وبلوچستان

باهدف بهبود کیفیت وکارآمدی نظام راهنمایی ومشاوره   وافزایش سطح اثر بخشی فرآیند هدایت تحصیلی دانش آموزان ،راس ساعت ۳۰/۸ روز جمعه مورخه ۲۸/۱۱/۹۰ بصورت هماهنگ کشوری روی ۳۵۰۰۰ نفر دانش آموز سال اول متوسطه در استان سیستان وبلوچستان  برگزار گردید. در ناحیه ۱و۲ زاهدان در چند مدرسه  از نحوه برگزاری آزمون توسط آقایان :عراقی معاونت امورتربیتی ومشاوره وزلرت ،فنودی معاونت پرورشی وتربیت بدنی ، علی احمدی معاونت هماهنگی ،زمانی کارشناس مسئول مشاوره تربیتی ،علی احمدی رئیس مرکز مشاوره استان ،کارشناسان اداره کل و رؤسا ومعاونین وکارشناسان نواحی ۱و۲ زاهدان بازدید بعمل آمد.

/ 0 نظر / 11 بازدید