برگزاری نمایشگاه معرفی مشاغل عشایر استان سیستان وبلوچستان

برگزاری نمایشگاه معرفی مشاغل عشایر   استان سیستان وبلوچستان در این نمایشگاه مسئولین ناحیه ، کارشناسان گروه مشاوره استان ، سرگر وه آموزشی مشاوره وکارشناسان مرکز مشاوره وفنی وحرفه ای اداره کل آموزش وپرورش حضور داشتند .زمانی کارشناس مسئول مشاوره تربیتی استان در خصوص آشنایی دانش آموزان با رشته ها و حرفه های جدید تاکید نمودند.

/ 0 نظر / 11 بازدید