طرح مشاور سلامت نگر

طرح مشاوره سلامت نگر

اداره مشاوره تربیتی وتحصیلی در نظر دارد در سال تحصیلی 94-93 برنامه عملیاتی پیشگیرانه (سطح اول)مشاوره سلامت نگر را با هدف ایجاد آگاهی ورشد مهارت ها وکاربرد آنها در زندگی وایجاد آموزش راهنمایی تحصیلی ومشاوره ای منظم برای تمامی دانش آموزان برگزار نماید.

به منظور حصول بهتر هدف (رویکرد سلامت نگر)موارد ذیل طبق برنامه مورد انتظار است:



    روش اجرای طرح:

توسط مشاوران مدارس متوسطه اول وابتدایی (رابطان هسته های مشاوره) با رویکرد سلامت نگر،یعنی توجه مشاور به همه دانش آموزان به جای دانش آموزان مشکل دار وارجاع آنها به هسته ها یا مراکز مشاوره در صورت نیاز.بنابراین طبق این دیدگاه مشاورباید اطلاعات تخصصی مورد نیاز را به منظور توانمندسازی کل دانش آموزان از طرق مختلف در اختیار آنان قرار دهد.

 

   روش های ارائه اطلاعات تخصصی:

1- سخنرانی در مراسم آغازین به صورت کاربردی واز قبل برنامه ریزی شده

2-    آموزش موضوعات تخصصی به صورت کلاسی با هماهنگی قبلی وهمکاری مدیران،خصوصاً در کلاسهای دوم وسوم وچهارم (متوسطه دوم )که مشاور کمتر به صورت حضوری در کلاس باآنها سروکار دارد.

3-    ارائه اطلاعات از طریق پمفلت ، بروشور وتراکت                 

 4  - برگزاری جلسات مشاوره گروهی

5-    برگزاری جلسات پرسش وپاسخ ونشست های علمی ،روانی-رفتاری

6-    دعوت از متخصصین حوزه مشاوره وروانشناسی در جلسات پرسش وپاسخ دانش آموزی

7-    ارائه اطلاعات به صورت انفرادی

 

    موضوعات آموزشی برای دانش آموزان در رویکرد سلامت نگر:

 اعتماد به نفس-تقویت نگرش مثبت-روشهای مطالعه-روشهای برنامه ریزی-غلبه بر اضطراب کودکان- غلبه بر حواس پرتی در مطالعه-روشهای تقویت حافظه- مقررات وآئین نامه های مورد نیاز دانش آموزان-انتخاب رشته وهدایت تحصیلی-پیشگیری از اعتیاد وایدز-آموزش جرأت مندی،حل مسأله،ارتباط بین فردی،تصمیم گیری و...

  

     روند اجرای برنامه:

1-     تهیه برنامه آموزشی از طرف مشاور مدرسه

2-    ارائه برنامه در جلسه شورای مدرسه وتصویب آن

3- تعیین زمان مناسب برای ارائه محتوای آموزشی توسط مشاور به هر کلاس

4- یکی از موانع این برنامه عدم وجود زمان لازم برای مشاوره جهت حضور در کلاس هاست که پیشنهاد می گردد مشاور هرماه یک جلسه به هر کلاس (پایه های دوم ،سوم وچهارم )در مدارس متوسطه دوم اختصاص دهد.

    پایش وارزیابی طرح:

1- مشاوران محترم مدارس نتیجه اقدامات وفعالیت های انجام شده را در دفاتر مخصوص به خود و در سامانه الکترونیکی مشاور مدرسه ثبت نمایند ومستندات وگزارشات ماهانه را جهت ارائه به بازدید کنندگان داشته باشند.

2- معاونین پرورشی وتربیت بدنی وکارشناسان مشاوره شهرستانها ومناطق در بازدید از مدارس نسبت به بررسی اقدامات مشاوران در طرح مشاوره سلامت نگر وثبت وضبط مستندات اهتمام لازم را داشته باشند.

3- کارشناسان وبازدید کنندگان استانی در بازدیدهای خود نسبت به اجرای طرح مشاور سلامت نگر دقت لازم وکافی خواهند داشت.

/ 0 نظر / 7 بازدید