گرد همایی کارشناسان مشاوره شهرستان ها و مناطق سطح استان برگزار شد

شیرازی ،رئیس اداره مشاوره و تربیتی و تحصیلی اداره کل آموزش و پرورش استان گفت : گردهمایی یک روزه کارشناسان مشاوره باهدف تثبیت وتعمیق فعالیت های مشاوره وخدمات روان شناختی درخانه معلم زاهدان برگزارشد.

حسینعلی شیرازی ، رییس اداره مشاوره تربیتی وتحصیلی در گرد همایی کارشناسان مشاوره سطح استان اظهار کرد : یکی از اهداف مهم تعلیم وتربیت درمدارس ، تسهیل رشدمسیر شغلی دانش آموزان است ، بدین منظور لازم است دانش آموزان علایق وتوانایی وخصوصیات شخصیتی ونقاط قوت وضعف خودرابشناسند وباهمکاری مشاوران بتوانند تصمیم های درست رااتخاذ نمایند.
شیرازی اجرای آزمونهای سه گانه مشاوره ای رایک ابزار مهم دانست و افزود : این آزمون ها می تواند به دانش آموزان کمک نماید تاباشناخت وآگاهی از استعدادها ورغبت های خویش وشناخت کامل مشاغل گوناگون هدف خودرامناسب ودرست انتخاب نمایند.

وی درادامه از اجرای آزمون های سلامت روانی رفتاری،استرانگ شغلی وتشخیص استعداد برای حدود30هزاردانش آموز پایه اول متوسطه دوم خبرداد و خاطر نشان کرد :  امیدواریم امسئولین ادارات آموزش وپرورش شهرستان ها ومناطق استان به بهترین نحو این آزمون رابرگزارکنند واز نتایج بدست آمده درراستای هدایت تحصیلی دانش آموزان وتقویت سیستم ارجاع به هسته ومراکز مشاوره دانش آموزان استفاده نمایند.

 

 

 

سعیده سرگلزایی مقدم معاون پرورشی وفرهنگی اداره کل آموزش وپرورش استان در این گردهمایی اظهار کرد :ارایه خدمات مشاوره ای و تربیتی درکلیه سطوح تحصیلی برای افزایش سلامت جسمی ورورانی دانش آموزان لازم وضروری است .

 

سرگلزایی مقدم افزود : لازم است مشاوران مدارس به منظور ارایه خدمات مطلوب راهنمایی ومشاوره واجرای برنامه های پیشگیری از آسیب های روانی واجتماعی وغربالگری دانش آموزان توجه جدی به اجرای ازمون های مشاوره ای داشته باشند.
وی درخصوص اجرای ازمون های مشاوره ای دانش آموزان رادربافت مدرسه وترسیم نیم رخ روانی رفتاری آنان گفت:این برنامه می تواند دراثربخشی فعالیت های پیشگیرانه سطح اول ودوم وارایه خدمات مشورتی درمدرسه موثرواقع شود.
گفتنی است در این جلسه بر لزوم طرح آزمون های مشاوره ای وبرنامه های حوزه مشاوره ازطرف کارشناسان مشاوره اداره کل مطرح وزمینه های اجرای آن درشهرستان ها ومناطق ومدارس سطح استان بررسی شد. 

/ 0 نظر / 9 بازدید