بازدید از هسته ی مشاوره ی شهرستان خاش

در روز سه شنبه مورخ 93/2/8، رئیس اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی, رئیس مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی دانش آموزان و کارشناش برنامه ریزی مشاوره از هسته ی مشاوره شهرستان خاش بازدید به عمل آوردند و روند ارائه خدمات این هسته را بررسی کردند .

 

در این بازدید، شیرازی رئیس اداره مشاوره ی تربیتی و تحصیلی ، بر ضرورت ارائه خدمات مشاوره ای هرچه بهتر به دانش آموزان و بهره مندی مناسب از امکانات موجود تأکید کردند وتوصیه های لازم در راستای ارائه ی بهتر خدمات مشاوره و روانشناختی به والدین و دانش آموزان درمعرض خطر بیان نمودند. 

/ 0 نظر / 17 بازدید