بازدیدازآزمونهای مشاوره ای دوره متوسطه دروم

صبح امروز مدیریت محترم آموزش وپرورش  آقای صباغی به اتفاق معاونت پرورشی وتربیت بدنی  وکارشناس مشاوره شهرستان زهک از محل برگزاری آزمون های مشاوره  ای  دور دوم متوسطه در مدرسه نمونه بنت الهدی بازدید بعمل آوردند.

/ 0 نظر / 21 بازدید