اجرای طرح اضطراب زدایی امتحان در مدارس شهرستان ایرانشهر

اجرای طرح اضطراب زدایی در مدارس شهرستان ایرانشهرتوسط اعضای مرکزمشاوره وخدمات روانشناختی دانش آموزان علی بن موسی الرضا (ع)درتاریخ1393/9/29 برگزار شد

/ 0 نظر / 4 بازدید