کارشناسان محترم مشاوره شهرستان ها و مناطق

شایسته است گزارش سه ماه ( مهر، آبان، آذر) فعالیت های سرگروه مشاوره، شهرستانها و مناطق در قالب فرمت world تا تاریخ 25/9/93 به پست الکرونیکی سر گروههای آموزشی به آدرس sr.moshavereh@gmail.com   ارسال نمایید.

ضمناً همکارانی که تمایل دارند مطالب آنها در نشریه همراز چاپ شود نیز مطالب خود را به آدرس الکترونیکی گروه های آموزشی ارسال نمایند

اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی

گروههای آموزشی مشاوره

/ 0 نظر / 5 بازدید