سازمان دهی مشاوران در مدارس غیر دولتی

مدارس غیردولتی ( متوسطه اول ودوم) ملزم به کمیل پرونده الکترونیکی مشاوره ای  بوده ومشاوران این مدارس می بایست دارای مدرک تحصیلی با رشته روانشناسی ومشاوره باشند وپس از تائید کارشناس وهسته مشاوره نسبت به اختصاص یوزرنیم وپسورد برای آنان اقدام واز دراختیار قرار دادن کدواژه ( کلمه عبور) به مشاوران غیرمتخصص دراینگونه مدارس خودداری گردد.

/ 0 نظر / 4 بازدید