موجودی به نام مشاور

آدمی را تصور کنید که در بیابانی راه را گمکرده است اگر در این حالت فردی پیداشده و دستاین بابا را بگیرد و راه و چاه را نشانش بدهد، اینفرد راهنما نام دارد. حال اگر لطف ایشان مزید شودو همراه این گمشده گردد با او راه برود، حرف بزند،حرف بشنود، با او غذا بخورد و در نهایت به مقامدوستی برسد و در آخر در راه رسیدن به مقصد بهمعنی کلمه با او باشد، کلمه راهنما یه کمی برایشکم لطفی است و باید به دنبال واژه ای بهتر برایاو بگردیم حالا شما فرض کنید همان مشاور!!! اینحقیر در طول عمر هر بار که به سال گذشته ای کهالان دیگر نیست یه نیم نگاهی می اندازم می بینمکه اجالتا هرسال همان گمشده هه هستم. که اگرآن موجودی که ازش در بالا ذکر خیر شد! با منتمامی مراحل فوق را طی سال همراه بود، اینی کهالان هستم، بودم، اما در ورژنی به مراتب بهتر! امانمی دانم چرا این فرد به سراغ من نمی آید!؟ اینسؤال را از خودم پرسیدم و بعد به خودم جوابدادم )و یا به عبارت بهتر پرسیدم(: مگه من وقتیبه ابزاری، وسیله ای، آدمی، فروشنده ای، بقالی،چیزی، احتیاج دارم آن موجود خودش می داند؟وپیش من می آید؟ همراه شما که به حرف منگوش کردید و این تصورات را از ذهنتان گذراندیدمی شوم و با درک تمام مشکلاتتان می گویم:رفیق! کسی به سراغت نمی آید. حرکت کن! اجالتابه سمت موجودی به نام مشاور!


/ 0 نظر / 6 بازدید