برگزاری کارگاه آموزشی مشاوران و معاونین پرورشی در تاریخ 93/08/29

برگزاری کارگاه آموزشی مشاوران و معاونین پرورشی به منظور توانمند سازی آنان و ارائه شیوه های یادگیری و روشهای مطالعه مناسب با توجه به تفاوت های فردی دانش آموزان توسط مسئول مرکز مشاوره آقای عبدالواحد ایرندگانی

/ 0 نظر / 14 بازدید