گردهمایی کارشناسان مشاوره

گردهمایی کارشناسان مشاوره

عنایت به تغییرات جدید درنحوه اجرای آزمونهای مشاوره ای ( استرانگ شغلی ، تشخیص استعداد ، سلامت روانی رفتاری )  وضرورت آموزش وتوجیه آن مقرر است گردهمایی یک روزه کارشناسان مشاوره ، روز سه شنبه مورخ 20/8/93راس ساعت 7صبح در محل خانه معلمزاهدان برگزار گردد . ضمن تاکید برحضور کارشناس مشاوره موارد ذیل مدنظر قرار گیرد.

1-    آمار دقیق دانش آموزان پایه اول متوسطه دوم را به تفکیک مدرسه همراه داشته باشند .

2-  آمار پرسشنامه های موجود در شهرستانها ومناطق ( استرانگ شغلی ، تشخیص استعداد، سلامت روانی رفتاری)

3- تاکید می شود تمامی  کارشناسان مشاوره شهرستان ها ومناطق  حتما لپ تاپ  جهت نصب نرم افزار مربوطه همراه داشته باشند .

4-   مناطق قطب آزمونها گزارشی از وضعیت سخت افزاری ونرم افزاری دستگاه اسکنر را درجلسه ارائه نمایند .

5-  ادارتی که کارشناس مشاوره ندارند فرد مطلع دیگری را معرفی نمایند وتاکید می شود فرد شرکت کننده در این گردهمایی ، مسئولیت تمامی مراحل آزمونهای مشاوره ای را تاپایان سال تحصیلی 94-93 برعهده خواهد داشت . 

اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی

/ 0 نظر / 4 بازدید