فصلنامه اکسیر

 

   

 

  

 

 

 

اداره کل آموزش وپرورش استان سیستان وبلوچستان

معاونت پرورشی وتربیت بدنی

اداره مشاوره،تربیتی      

گروه آموزشی مشاوره

آموزش بدون پرورش راه به جایی نخواهد برد .آموزش بدون پرورش همان بلایی را بر سر جامعه ی اسلامی خواهد آورد که امروز بعد از گذشت صد سال ،صد و پنجاه سال یا بیشتر ،جوامع غربی دارند آن را احساس می کنند .            (      مقام معظم رهبری )

فصلنامه اکسیرشماره(1)پاییز 91

 

 

 

فهرست مطالب

ده کلیدبرای تقویت روحیه*مشاوره ویادگیری مطلوب* *بهداشت روانی وافسردگی دانش آموزان*   نشانه های استرس * منشور تربیتی و رفتاری نوجوانان *اندیشه های زیبا*مقاله تاثیرات  برخوردمعلم بادانش آموزان* ویژگی های مهم نرم افزار مشاور مدرسه  *عوامل وموانع مطالعه کتاب  * چار چوب طرح همیار مشاور * تقدیروتشکرازهمکاران * اطلاعیه                                                کاری از :گروه آموزشی مشاوره استان سیستان و بلوچستان

 

ده کلید تقویت روحیه

 

  خودرابشناسید : اهداف احساسات ومحدودیتهای خویش رابشناسیدوباآرامش باآنهابرخوردنمایید. خواه ازطریق مطالعه،خواه ازطریق اندیشیدن وتفکر،سعی کنیدبعضی راههایی راکه باعث شناخت شماازخودتان میشودواینکه چه چیزهایی شماراخوشحال می کندپیداکنید.ممکن است سخت به نظربرسداماسعی کیندرفتارتان گویای این باشدکه ازخودتان مواظبت می کنید. حتی اگرهمیشه احساس عدم اطمینان می کنید

       بیش ازحدتوانتان کارنکنید :سعی کنیدبرقراریت عادل راازکسیکه بین زندگی شغلی وخانوادگی اشاین توازن راایجادکرده بیاموزیدیااینکه باخانواده یادوستانتان راجع به تأثیرات شغلیتان برروی آنهاصحبت کنید.

  ازافرادمنفی دوریکنید :  از  ارتباط مسموم  که درشمااحساسناراحتی،عصبانیت یاناامنی می کنداجتناب کنید. حتی المقدور ارتباط خویش راباکسانیکه برای شماافسردگی به ارمغان می آورندبه حداقل برسانید،کسانیکه اکثراًمحبتهای دریافتی رابدون پاسخ می گذارندویاکسانیکه دائماًازشماانتقادمی کنند.

 مثبت فکرکنید   :سعی کنیدازحداکثرتواناییهای تان استفاده کنیدوبه قدرت خویش اتکا ءکنید. علایق شخصی  تان رابامطالعه ورفتن  به کلاس توسعه دهید. علایق جدیدراامتحان کنیدوشکستهایتان  رابه کارگیرید..

 ورزش،ورزش،ورزش : یک رژیم غذایی مناسب وقدری فعالیت بدن پی روزانه،اعم ازاینکه پیاده روی آرام باشدیاکاربیرون،فشارو اضطراب راتخفیف میدهدوروحیه راشاداب نگه می دارد. بعضی تمرینات نیزمی توانندبه رفع عصبانیت کمک کنند.

 بخشی ازاوقات تان راتنهابگذارید :«لذت بردن ازجمع دوستان» و «تنهایی» دوبخش اززندگی اندکه برای تقویت روحیه بسیارمهم اند. ،گوش دادن به موسیقی یاخروج ازمنزل به قصدلذت بردن ازطبیعت،زمانی رابرای لذت بردن از تنهایی  خویش صرف کنید.

 به دیگران کمک کنیدواجازه دهیددیگران به شماکمک کنند :وقتی مشکلاتتان طاقت فرسابه نظرمی رسدنشان دهیدکه کمک دیگران میتوانداضطراب ودلواپسی شمارابرطرف کند،بنابراین مشکلات تان راکاملاًدرمنظردیگران قراردهید.

      به جواب آنهاگوش فرا دهید : هرگزخودراتحت فشاری که ناشی ازعدم بیان احساساتتان است قرارندهید.

موقع احتیاج،کمک بطلبید:افرادی راپیداکنیدکه هنگام مشکلات بتوانیدباآنهامشورت کنید. چنانچه پس ازمشورت بادوستان تان وخانواده،مشکلاتتان همچنان طاقت فرساجلوه می نمایدواحساس عدم آرامش می کنید،بامشاورینی صحبت کنیدکه خواهان کمک ویاری به شما هستند..                                                                                                                                                                                     

                                      

حتی تظاهربه شادی نیزبرای دیگران شادی بخش است

مشاوره ویادگیری مطلوب 

یکیازنشانههایسلامتروانخوشحالیازتوفیقدیگرانوشادمانبودنباآناناست .هرگاهاحساسگناهوعذابوجداننمودیتوبهکنکهخداتوبهپذیراستبازگشتبهخدا،توراازشراضطرابونگرانیمیرهاند

وقتی بیماری وارد مطب دکتر میشود از پزشک خود چه انتظاری دارد؟ بیمار در ذهن خود، در مورد بیماریش طرحی دارد و بر اساس آن انتظار دارد توسط پزشک بهبود یابد. حال وقتی یک دانش آموز به یک محیط آموزشی میآید طرح ذهنی و انتظار او از موسسه آموزشی چیست؟از موسسه چه انتظاری میتواند داشته باشد؟ پاسخ، دستیابی به راهبرد های لازم جهت رسیدن به یادگیری مطلوب میباشد
آنها به دنبال این هستند که با استفاده از امکانات و شیوهها و راهنماییهای مشاوران میزان یادگیری خود را افزایش دهند و درجهت اهداف مدنظر خویش، حرکتی سبز و مثبت داشته باشند
یادگیری شامل ایجاد تغیرات مطلوب در رفتار، طرزتفکر، فرایندهای ذهنی و فیزیکی یادگیرنده است که میبایست مبتنی بر تجربیات باشد. بنابراین باید تغییراتی دررفتار دانش آموز به وجود آید ،که نقش یک مشاور آموزشی ایجاد این تغییرات در زمینه تحصیلی اوست 
مشاور در نقش یک راهنما و تسهیل کننده در امر یادگیری و هدایت دانش آموزان را برعهده دارد و به او در شناخت تواناییها و اهدافش یاری میرساند و این امر منجر میشود که دانش آموز مسئولیت یادگیری خود را بر عهده بگیرد و برای اموری که انجام میدهد در برابر مشاورش پاسخ گو باشد. بنابر این این امر یک طرفه نیست و مشاور نقش یک پند دهنده و نصیحت کننده را ندارد. یک رابطه تعاملی پویا بین مشاور و دانش آموز رابطه‌ای است که همراه با همکاری و همفکری باشد

یادگیری مطلوب مد نظر ما یادگیری این امر است که چه چیزرا بیاموزیم؟ چگونه بیاموزیم؟ و چرا بیاموزیم؟هدف، ایجاد یادگیری مادام العمر است نه اینکه دانش آموزان را برای یادگیری سطحی و مقطعی آماده کنیم.در این تعامل دوطرفه هدف، رسیدن به یادگیری مطلوب است بنابراین به مشاورانی نیاز داریم که در زمینههای روانشناسی، برنامه‌ریزی درسی، آموزشی، آشنایی با فن آوری و تکنولوژی، روابط انسانی و ... آگاهی داشته باشند.
این امر همپوشی رشته های مختلف را نشان میدهد که مستلزم همکاری مشاوران با هر تخصص درکنار هم می باشد تا دراین امر به یک هم افزایی در امر مشاوره دست پیدا کنند.یکی از 5 حلقه یادگیری در سیستم آموزشی مبتکران مشاوره می باشد که عامل اصلی و مهم در ارتباط بین حلقه های یادگیری است که فرایند یادگیری با عوامل مختلف ارتباط دارد و هریک از آنها در جریان و چگونگی تحقق یادگیری موثر است. اگر ارتباط و هماهنگی منطقی بین عوامل نباشد و هر کدام بدون توجه به عامل دیگر مد نظر قرار گیرند ،یادگیری موثر حاصل نمی شود .

 

گ

پیاممشاور : آنکهراهپرسیدگمراهنگشت .آنکهمشورتکردحیراننماند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یکی از نشانه های سلامت روان خوشحالی از توفیق دیگران و شادمان بودن با آنان است . هرگاه احساس گناه و عذاب وجدان نمودی که خدا توبه پذیر است . بازگشت به خدا ترا از شر اضطراب و نگرانی می رهاند.

افسردگی دانش آموزان راجد ی بگیرید!!!!

.

تعریف افسردگی:افسردگی گرفتاری عجیبی است افسردگی نه به خاطر شناخت دقیق حقیقت که ناشی از خطای ذهن است ذاتی نیست ساختگی واز روی ساده دلی است . هنگام افسردگی روحیه کسل وتصویر ذهنی خراب می شود وجسم از انجام وظایف خویش باز می ماند قدرت اراده تحلیل می رود واعمال به گونه یی است که انسان را به جانب شکست وناکامی سوق می دهد به همین خاطر است که انسان افسرده این قدر بی روحیه است .افسردگی بزرگترین مسئله ای است که سلامت نوع بشر را تهدید می کند ودر واقع چنان گسترش وسعی دارد که در میان ناراحتی های روانی می تواند به عنوان سرماخوردگی معمولی تصور شود.

علت اغلب افسردگی  :     *تفکر هیچ یا همه چیز همه امور را سیاه وسفید می‌بیند اگر نتیجه کارتان عالی نباشد خود را‌ناکام‌وشکست‌خورده‌تلقی می‌کنید   * تعمیم مبالغه آمیز جزیی ترین حادثه منفی رابه حساب شکست همیشگی می گذارید  * فیلتر ذهنی: شبیه قطره جوهری که چون بر لیوان آبی چکیده همه آب را رنگی می کند حوادث جزیی را به قدری بزرگ می کنید که حقیقت در میانه اش محو می شود *بی توجهی به امر مثبت: تجربه های مثبت را به هر دلیل بی اعتبار می دانید ودر نتیجه باورهای منفی را دروجود خود می کارید. *نتیجه گیری شتاب زده وبدون دلیل تفسیرهای منفی می کنی  الف ذهن خوانی :  بدون دلیل فکر می کنید که دیگران نسبت به شما واکنش منفی دارند وزحمات تحقیق بیشتر را هم به خود نمی دهید .                                                                                                                                                                                                       ب   اشتباه پیشگو :   پیش بینی بدبینانه می کنید که عین واقعیت رامی گویند.*درشت بینی ، ریز بینی ، درباره ماهیت موضوعات مانند شکست کوچکی که خورده اید ویا موقعیت دیگران یا مبالغه بیش از حد می کنید یاارزش صفات مثبت ویااهمیت ناکامی دیگران را به هیچ جلوه می دهید . *استدلال احساس:مزمن  را براین می گذارند که احساسات منفی لزوما ماهیت حقیقتی امور را نشان می دهند . چون احساس می کنم حتما همینطور است. *برچسب زدن:شدیدترین نوع تعمیم مبالغه آمیز است به جای توضیح اشتباه به خودبرچسب اشتباه می زنید گاه هم برچسب رامتوجه دیگران می کنید *شخصی سازی:خودرامسئول تمام گرفتاری هامی بیند.              علایم افسردگی:   *کم اشتهایی یا بی اشتهایی *کم خوابی ویا پرخوابی ( خواب زدگی)    *فقدان انرژی یا احساس خستگی *-عزت نفس در سطح پایین *تمرکز ضعیف یا اشکال در تصمیم گیری *احساس درماندگی 

نشانه های استرس

1- نشانه های جسمی :*گرفتگی یا انقباض (گلو،سینه ،شکم )*احساس درد (در ناحیه س،گردن ،کمر )* تپش قلب  *پرشهای عضلانی (تیک) *خستگی و احساس کوفتگی  *دل درد و در اصطلاح فروریختن  *تعریق بدن خصو صا در کف دست ها *اسهال  *مشکلات خواب  *ناراحتی معده  *خشکی دهان

2-نشانه های روحی روانی : *بیحوصلگی  *خلق ناپایدار  *ترس های مرضی بیمورد  *زود رنجی  *داشتن دلشوره ی بی دلیل * بی قراری

3- نشانه های رفتاری :*پرخاشگری *نداشتن تمرکز *جویدن ناخن ،مکیدن انگشت  *بازی با موی سر یا کندن پوست لب (لب گزیدن ) *دندان قروچه (ساییدن دندانها به هم *بی توجهی به ظاهر *پرخوری *پرخوابی یا کم خوابی

4- نشانه های فکری :   * گیجی و شلوغی ذهن * اشتباهات مکرر * کم دقتی *بهانه جویی *ناتوان در به خاطر آوردن حوادث * ضعف در تصمیم گیری *

عوامل استرس : مرگ همسر یا اعضای خانواده *طلاق *جدایی والدین  *ابتلا به بیماریهای صعب العلاج * از دست دادن عضو بدن *زندانی شدن * از دست دادن شغل * بازنشستگی * مشکل داشتن در محل کار با همکاران * مشاجره و ناسازگاری مداوم با همسر ،والدین یا فرزندان *وجود فرد معتاد در خانواده * بارداری  * تغییرشغل *مرگ یکی از خویشاوندان یا دوستان * تغییر مکان به ویژه مدرسه برای دانش آموزان * بدهکاری *اختلاف با خویشاوندان و آشنایان *ازدواج 

پیام مشاور :

* مایوس نباش زیرا ممکن است ،آخرین کلیدی که در جیب داری قفل را بگشاید . * راه سعادت ایمان و عمل به آن است .

تواول بگو با کیان زیستی                                  پس آن گاه بگویم که تو کیستی

 

 

 

گروه آموزشی مشاوره استان

 

منشور تربیتی و رفتاری دانش آموزان در مدارس            

نوجوان صـبـر و استقامـت را  مــی آمــوزد

نوجوان عـدالـت خـواهـی  را مـی آمــوزد

نوجوان عـنـاد ورزی و کینه توزی  را می آموزد

نوجوان خــداشناســـی را  مــی آمــوزد

نوجوان درستکاری و راستگویــی را   می آموزد

فــردی خـجالـتـی  و متزلزل   بــار می آیـد

فــردی متکی بــه نفس  بــار  مــی آیـــد

فــردی مضطرب و پــرخــاشگر بـار می آیـد

فــردی امین و راز نگهدار بـــار مـی آیـــد

فردی از خود راضی و «خود بزرگ بین»  بار می آید

فــردی گوشه گیر و «خود کوچک بین» بار می آید

فــردی استوار و ثــابت قــدم بــار مـی آید

فــــردی اجتماعــــی بــار مــی آیــد

فــــردی مسئول بــــار مـــی آیــــد

فـــردی  قـــدرشناس بـــار مــی آیــد

فـــردی  کـنـجـکــاو  بــار  مــی آیــد

نوجوان  وفــای  بــه عهد را مــی آمــوزد

مــوجــب اعتماد  بــه  نفس او مــی شــود

یــاد مـی گیرد خـود و دیگران را دوست بـدارد

 

 

اگــر سلوک و رفتار بــا نوجوان  همراه بردباری و تحمل باشد

اگــر سلوک و رفتار بــا نوجوان همراه عدالت و مساوات باشد

اگــر سلوک و رفتار با نوجوان  همراه دشمنی و خصومت بـاشد

اگــر سلوک و رفتار بـا نوجوان همراه  نام خدا و یاد  خدا باشد

اگــر سلوک و رفتار بــا نوجوان همراه درستی و صداقت باشد

اگــر سلوک و رفتار بـا  نوجوان همراه استهزاء  و  ریشخند باشد

اگــر سلوک  و  رفتار بــا نوجوان  همراه تشویق و تحسین باشد

اگــر سلوک و رفتار بــا نوجوان همراه زور و پرخاشگری باشد

اگــر سلوک و رفتار بـا نوجوان  همراه رازداری  و اعتماد باشد

اگر سلوک و رفتار با نوجوان همراه توجه و تأیید بیش از حد باشد

اگـر سلوک و رفتار با نوجوان همراه سرزنش و تحقیر کردن باشد

اگــر  نوجوان در دوران رشـد احساس  امنیت  و ایمنی کـند

اگــر نوجوان بــه قدر کافی در بازی های گروهی شرکت کند

اگــر رفتار هــای نوجوان مورد سوال و جواب قــرار گیرد

اگر  به  رفتار های درست  نوجوان توجه شود و یا پاداش داده شود

اگــر بــه سوال های  نوجوان بـا دقت  و ساده پاسخ داده شود

اگــر زندگی  نوجوان مبتنی بـر برنامه و اصول و ضوابطی باشد

اگــر در تماس بــا  نوجوان بـه قول های داده شده  عمل شود

 

اگــر رفتار های درست نوجوان  مورد تأیید و تصدیق قرار گیرند

اگــر  نوجوان در دوران رشد بـه   قدر کافی دوست داشته شود

 

نوجوانان چگونه رفتار می کنند؟                                                           همان گونه که با آنها رفتار می شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اندیشه های زیبا

اندیشه های زیبا

*پوچ ترین کلمه طمع است... آن را بکش*سازنده ترین کلمه صبر است *برای داشتنش دعاکن*روشن ترین کلمه امید است... به آن امیدوار باش*ضعیف ترین کلمه حسرت است..آن را نخور  *تواناترین کلمه دانش است... آن را فراگیر* محکم ترین کلمه پشتکار است...آن را داشته باش*سمی ترین کلمه غرور است... بشکنش * سست ترین کلمه شانس است... به امید آن نباش*شایع ترین کلمه شهرت است... دنبالش نرو *لطیف ترین کلمه لبخند است...آن را حفظ کن*حسرت انگیز ترین کلمه حسادت است... از آن فاصله بگیر *ضروری ترین کلمه تفاهم است... آن را ایجاد کن                                                                                                                                      *  سالم ترین کلمه سلامتی است.. به آن اهمیت بده *اصلی ترین کلمه اطمینان است.... به آن اعتماد کن.
 *بی احساس ترین کلمه بی تفاوتی است... مراقب آن باش *دوستانه ترین کلمه رفاقت است... از آن سوءاستفاده نکن
*زیباترین کلمه راستی است... با آن روراست باش *زشت ترین کلمه دورویی است... یک رنگ باش
*ویرانگرترین کلمه تمسخر است... دوست داری با تو چنین کنند؟  *موقرترین کلمه احترام است... برایش ارزش قایل شو *آرام ترین کلمه آرامش است... به آن برس
*                                                                                                                                                           

 

مشاور بازوی توانمند مدیر  برای کمک به حل مشکلات روانی و اجتماعی دانش آموزان در مدرسه  می باشد تا دانش آموزان  بتوانند خود مشکلات خود را حل نمایند .

 

 

 

 

 

 

 

تاثیرات  نحوه برخورد معلم با دانش آموزان

 

 

یکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت معلم، چگونگی برخورد او با دانش‌آموزان در اولین روزهای حضور در کلاس درس است. متأسفانه خیلی از مواقع این عامل مهم مورد غفلت قرار می‌گیرد و گاهی دیده می‌شود که دیدگاه برخی همکاران این است که در همان روزهای اول به گونه‌ای برخورد کنند که تا آخر سال کلاسی به ظاهر ساکت داشته باشند و دانش‌آموزان را سر به راه کنند.

 

-در سن معینی که کودک پا به کودکستان و یا دبستان میگذارد و تجربه جدیدی را در زندگی آغاز می کند تصور و پندار معلمان درباره فرد  و نحوه  آشنایی شاگرد با معلمان و رابطه ای کهبین معلم و دانش آموز ایجاد می گردد عامل مهمی در شکل گیری شخصیت و نحوه خویشتنپنداری دانش آموز به شمار می آید. معلمان علاقه مند با رفتار انسانی خود دانشآموزانی با صفات انسانی و علاقه مند در مدرسه به وجود می آورند. در حالی که معلمانبی علاقه و وقت گذران که به روابط انسانی بی توجهند دانش آموزانی افسرده و گریزاناز مدرسه تربیت می کنند. اعتقاد و پندار معلم درباره نوع رفتار دانش آموز و تواناییهای او و نحوه استفاده از این عوامل می تواند شخصیت دانش آموز را در مسیر خاصیپرورش دهد. معلمی که دانش آموز را در مدرسه با کلماتی نظیر تنبل، بی عرضه و بیچارهنامگذاری می کند، نباید از دانش آموز توقع داشته باشد که فرد علاقه مند و منطقی ایشود.صد البته نیت این افراد آن است که در این فضای آرام بتوانند به دانش‌آموزان، درس علم و ادب بیاموزند ولی نتیجه‌ای که عاید می‌شود متأ سفانه برخلاف این خواسته و آرزو، موجب پیچیده‌تر شدن اوضاع می‌شود و گروهی از دانش‌آموزان به خصوص در دوره راهنمایی و متوسطه در مقابل این شیوه عمل معلم مقاومت می‌کنند و همین عامل به افزایش پرخاشگری و رفتارهای نابهنجار موجب می‌شود. در دوره ابتدایی نیز به روند شکل‌گیری شخصیت آنها لطمه وارد می‌شود و بهای آموختن چند مطلب درسی را با داشتن شخصیتی منفعل و یا پرخاشگر می‌پردازند.یکی از زمینه‌های اصلی آموزش و پرورش موفق، آن است که معلم در نگاه دانش‌آموزان به عنوان چهره‌ای محبوب و دوست‌داشتنی جلوه کند و با این وی‍ژگی است که دانش‌آموز می‌تواند با برقراری یک رابطه عاطفی مثبت به معلم خود اعتماد کند، به درس و مدرسه علاقه‌مند شود و انگیزش درونی او برانگیخته می‌شود. یکی از مهمترین ارکان این ارتباط آن است که معلم و دانش‌آموز نسبت به همدیگر سابقه ذهنی منفی نداشته باشند.

در این روند اولین دیدارهای معلم و دانش‌آموز در کلاس درس نقش تعیین‌کننده دارد، مانند هر بزرگسال دیگر در اولین ارتباط دانش‌آموز با معلم برداشت نسبتا‍ً پایداری از شخصیت معلم در او به وجود می‌آید. اگر در این روزهای اولیـه در ذهن دانش‌آموز نسبـت به معلم نگرش منفی ایجاد شود، ذهنیت او نسبت به معلم و تدابیر تربیتی او به شدت تحت تأثیر این نگرش منفی قرار می‌گیرد و تا آخر سال تلاشهای معلم را بی‌ثمر یا کم‌ثمر می‌کند.

«کوهن» درمورد تأثیرات اولیه برخورد معلم با دانش‌آموزان در تحقیق خود به این نتیجه رسید که تأثیرات اولیه برخورد معلم با دانش‌آموزان به گونه‌ای پایدار تا آخر سال حفظ می‌شود. او در این پژوهش دریافت که دیدگاه دانش‌آموزان نسـبت به معـلم در همـان دو سـه جلـسه اول شـکل می‌گیرد و از آن به بعد به ندرت تغییر می‌یابد. میزان همبستگی این تأثیر اولیه بین ارزشیابی اول که بعد از دومین جلسه‌ی درس انجام گرفته، در مقایسه با نتایج ارزشیابی دوم که در آخر ترم تحصیلی انجام گرفته است، 85 درصد بوده است. نکته‌ی جالب‌تری که کوهن در این تحقیق به آن دست یافت آن بود که علاوه بر تأثیرات اولیه روش کار و برخورد معلم بر طرز فکر دانش‌آموزان، اغلب دانش‌آموزان پیش از ثبت‌نام و با اطلاع از حضور معلم خاص در کلاس از طریق دیگر دانش‌آموزان و سایر منابع درباره آن معلم اطلاعاتی را کسب می‌کنند و همین عامل باعث می‌شود که خیلی زود نسبت به آن معلم و درس او طرز فکر ثابتی در آنان ایجاد شود. این طرز فکر تقریباً تا پایان سال بدون تغییر باقی می‌ماند.براساس نظریه شرطی شدن کلاسیک، کودکانی که برای اولین بار وارد مدرسه می‌شوند به جز اندکی بیم و امید، عاطفه مثبت یا منفی مشخصی نسبت به مدرسه و کارکنـان آن ندارند. فرض کنیـد یکی از آن‌ها پس از ورود به مدرسه با استقبال گرم و لبخند محبت‌آمیز معلم مواجه شود پس از تکرار این رفتار برای چند روز از سوی معلم، خواهید دید که کودک هر روز صبح زودتر از روز قبل خود را برای رفتن به مدرسه آماده می‌کند و با چهره‌ای خندان و خوشحال راهی مدرسه می‌شود. کودک دیگری را درنظر بگیرید که در همان روزهای اول حضور در مدرسه به علت چند خطای جزئی که در اثر عدم سازگاری بین شرایط خا نه و مدرسه و یا عدم آشنایی با مقررات مدرسه، انجام داده است برخورد تند و خشن ناظم و یا مدیر و یا معلم روبرو شده است، پس از گذشت اندک زمانی مشاهده خواهید کرد که این کودک به بهانه‌های مختلف از رفتن به مدرسه سرباز می‌زند و در لحظه‌هایی که قرار است خود را برای رفتن به مدرسه آماده کند، تمارض به سر درد و یا بیماری دیگر می‌کند.در مورد اول، رفتار مثبت معلم موجب شد که بر اساس اصل شرطی شدن دانش‌آموز نسبت به معلم، درس و محرکات آموزشگاهی که ظاهراً ربطی به معلم ندارند نیز عاطفه مثبت نشان بدهد. در مورد دوم نیز به طور طبیعی، رفتارخشن معلم و سایر عوامل آموزشگاه که ابتدا موجب ترس و اضطراب دانش‌آموز نسبت به معلم و یا آن عامل آموزشگاهی بود، به معلم، مدیر و نهایتاً به کل مدرسه تعمیم پیدا می‌کند.پس معلم موفق کسی است که در روزهای اولیه حضور خود در مدرسه با ایجاد محیط عاطفی مثبت از خود و درسی که باید ارائه بدهد، دانش‌آموزان را نسبت به خویشتن و موضوع تدریس خود علاقه‌مند سازد و آن‌گاه در این زمینه به ارائه مطلب بپردازد     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1-کودکان وقتی با سرزنش وانتقاد زندگی می کنند،می آموزندبی اعتماد به خودباشند.                                       

  2 -وقتی با خشونت زندگی می کنند ،می آموزند که جنگجو باشند .

3-وقتی با ترس زندگی می کنند ،می آموزند که اضطراب داشته باشند .                                                  

 4-وقتی با تمسخر زندگی می کنند ،می آموزند که خجالتی باشند.                                                                          

5-وقتی با حسادت زندگی می کنند ،می آموزند که درخوداحساس کینه داشته باشند.                                                                اگر....................................................................                                                                                                          1-اگر باشکیبایی زندگی کنند ،بردباری را می آموزند.                                                                                               

   2-اگربا تشویق زندگی کنند ،اعتماد و اطمینان را می آموزند .                                        &

/ 1 نظر / 11 بازدید

لطف کنین اسامی برندگان مسابقه کتابخوانی هفته بهداشت روان را اعلام کنید