برگزاری کارگاه آموزشی (آموزش خانواده)

      
  

اداره مشاوره تربیتی وتحصیلی باهدف افزایش آگاهی ودانش اولیاء دانش آموزان اقدام
به برگزاری کارگاههای آموزشی در دبیرستانهای سطح شهرستان زاهدان نموده
است.
دریکی ازاین کارگاهها که در دبیرستان دخترانه هفت تیر (متوسطه اول)برگزارشد،برادرحسین کیخا،کارشناس مسئول اداره مشاوره در مورد آسیب های
اجتماعی ،بخصوص آسیب های نوظهورخانواده که امروزه دامنگیربیشتر نوجوانان
وجوانان ماشده است مطالبی کاربردی واجرایی برای شناخت ومقابله بااین آسیب
ها رائه نمود
همچنین در راستای بهبود روابط اولیا بافرزندانشان برگرفته از روانشناسی دینی مواردی مطرح نمودند.ضمنا قبل ازجلسه ی پرسش وپاسخ،خواهریوسفی کارشناس مشاوره اداره کل در راستای هدایت تحصیلی وهمچنین نکاتی در خصوص مسائل تربیتی فرزندان بویژه دختران ارائه نمودند.

 معاونت پرورشی وفرهنگی اداره کل

اداره مشاوره تربیتی وتحصیلی

/ 0 نظر / 5 بازدید