قابل توجه رؤسای محترم شبکه های مجازی،علمی،فرهنگی واجتماعی مشاوران استان

  نظربه برنامه ریزی های علمی برای شبکه مجازی،علمی،فرهنگی واجتماعی مشاوران استان وعنایت به پیگیری ها وهماهنگی هایی که بامعاونت پژوهش وبرنامه ریزی اداره کل انجام شده و در نشستی که رئیس اداره مشاوره تربیتی وتحصیلی و رئیس اداره برنامه ریزی وآموزش نیروی انسانی(ضمن خدمت)اداره کل در راستای چگونگی تحقق اختصاص ساعت ضمن خدمت مجازی به مشاوران داشتند،مقرر گردید: مدیران شبکه های شش گانه استان نسبت به جمعبندی وارسال گزارش یک صفحه ای از موضوعات هفتگی ارائه شده(برای هر موضوع یک صفحه)به مشاوران تحت پوشش شبکه درقالب لوح فشرده تامورخ7/4/94به اداره مشاوره تربیتی وتحصیلی اداره کل اقدام نمایند.
 مدیران شبکه های مذکور می بایست اطلاعات کامل مشاوران عضو درشبکه که فعالیت چشم گیر در ارائه مطالب مفید وعلمی داشته اند رانیز جهت صدور ساعت ضمن خدمت به اداره مشاوره تربیتی وتحصیلی اداره کل ارسال نمایند.( از فرم اطلاعات ضمن خدمت استفاده گردد)
اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی
پایان خبر/

/ 0 نظر / 18 بازدید