طرح همدلانه

طرح همدلانه     اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی در نظر دارد به منظور بهره وری بیشتر شغلی وکاری مشاوران ودر راستای کیفیت بخشی به فعالیتهای مشاوره ای مدارس وبرای اینکه همه مشاوران به نوعی از خدمات راهنمایی ومشاوره بهره مند گردیده وبتوانند به تبع آن خدمات راهنمایی ومشاوره ای بهتری به دانش آموزان ارائه نمایند، طرح جلسات همدلانه مشاوران مدارس درسال تحصیلی 94/93 اجرا نمایید.


اهداف طرح:

1-     بیان نظرات ودیدگاههای مشاوران درحیطه کاری

2-    آشنایی مشاوران با عملکرد یکدیگر وتبادل تجربیات

3-  استفاده از فن آوری های جدید در حوزه مشاوره وروان شناسی

4-  ارائه راهکار برای برنامه های مشاوره ای مدارس توسط خود مشاوران

5-  حل مسائل ومشکلات  کاری

6-   رعایت اصول ، قوانین ومرام نامه های اخلاقی وحرفه ای مشاوره

 

موضوعات قابل گفتگو در طرح:

1-     بیان خاطرات وتجربیات کاری

2-    دستورالعمل هاوبخشنامه های مشاوره ای

3-  ارائه نظریه ها ویافته های جدید حوزه مشاوره وروان شناسی توسط خود همکاران

4-  بیان دستاوردهای علمی وپژوهشی درحوزه راهنمایی ومشاوره

5-  پیشنهادهای کاربردی درحوزه کاری راهنمایی ومشاوره

6-   پژوهش محور کردن فعالیتهای مشاوره ای

 

زمان و نحوه اجرای طرح:

این طرح از ابتدای مهرماه 93 درروزهای دوشنبه هرهفته درمحلی که کارشناسی مشاوره وهسته مشاوره شهرستان وماطق اعلام می نماید ، برگزار وحضورتمامی مشاوران مدارس درجلسات الزامی می باشد ومشاوران باید درآن روز ابلاغ کاری داشته باشند .

درهرجلسه موضوع یا موضوعاتی که ازقبل تعیین شده( ترجیحا توسط سرگروه مشاوره یا مسئول هسته ومرکز) بین مشاوران  بحث وبررسی می شود ونتیجه  این جلسات ومصوبات آن به اداره کل اعلام میگردد ومصوبات جلسه در مدارس توسط مشاورین قابلیت اجرایی پیدا می کند .

روش های اجرای طرح:

1-     تمامی مشاوران درروز دوشنبه هرهفته باید ابلاغ کاری داشته باشند .

2-    کارشناسی مشاوره وهسته مشاوره شهرستان / منطقه پیش بینی مکان جلسات وهماهنگی های لازم را انجام دهند .

3-  مدیریت جلسه باخود مشاوران می باشد یعنی هرهفته یکی از مشاوان مدیرجلسه می باشد .

4-  کارشناسی مشاوره وهسته مشاوره فقط مسئولیت نظارت براداره جلسه وهماهنگی های لازم رابه عهده دارند

5-  درزمان تشکیل جلسات کارشناس مشاوره ومسئول هسته یا مرکز مشاوره باید درجلسه حضور یابند .

6-   هردوهفته یکبار جلسه ای به بازدید از عملکرد تعدادی از مشاورین درمدارس اختصاص یابد .

7-  هرماه یکبار جلسات ونشست های روانی رفتاری دانش آموزان با اولویت مدارس خاص ودرمعرض خطر انجام پذیرد .

/ 0 نظر / 5 بازدید