جلسه توجیهی و باز آموزی طرح آموزش پیش از ازدواج در زاهدان

با هدف پیشگیری از آسیب های اجتماعی وتوانمند نمودن دانش آموزان دوره متوسطه دررابطه بامهارتهای پیش ازازدواج جلسه توجیهی وبازآموزی این طرح باهمکاری بهزیستی سیستان وبلوچستان کارشناس امور بانوان -اداره مشاوره وتربیتی -مرکزمشاوره وخدمات روان شناختی دانش آموزان استان جلسه توجیهی وبازآموزی مدرسین درمورخه 91/10/27 درمحل مرکزمشاوره برگزارگردید دراین جلسه شیرازی رئیس اداره مشاوره تریبتی گفت:این طرح که ازسال گذشته باهمکاری بهزیستی سیستان وبلوچستان در آموزش وپرورش استان آغاز شده است باهمت کارشناسی امور بانوان ومرکز مشاوره دانش آموزی آموزش وپرورش توانسته است تعداد422 نفردانش آموز راتحت پوشش قرار دهد درادامه خانم مسعودی مشاورامور امورزنان اداره کل طی سخنانی اظهار امیدواری کردند که با تلاش مدرسین امسال تعدادبیشتری از دانش آموزان تحت آموزش این طرح قرارگیرند سپس سرکار خانم حقیقی رئیس مرکز مشاوره دانش آموزی استان در خصوص طرح های اجرائی برای توانمند نمودن دانش آموزان خصوصا دختران مطالبی رابیان داشتند واز برگزاری آموزشهایی در خصوص روابط دختر وپسرآسیبهای روابط خصوصابرای دختران در مرکز مشاوره وهسته های مشاوره درآینده نزدیک خبرداددرپایان سرگروه آموزشی مشاوره استان آقای شاهخواه بابیان مطالبی در خصوص لزوم آموزش پیش ازازدواج وتاثیرآن در پیشگیری از آسیب ها سخنانی بیان داشته لازم به یادآوری است که این طرح باتلاش تعداد22 نفراز مدرسین که دوره totآموزش پیش ازازدواج راطی نموده اند در مدارس متوسطه استان برگزارخواهد شد .

/ 0 نظر / 10 بازدید