بازدید کارشناس مشاوره و مسئول هسته مشاوره و مشاورین از مدارس سطح منطقه

کارشناس مشاوره اداره به همراه مسئول هسته مشاوره و مشاوران منطقه ازمدارس متوسطه دوره اول دخترانه حضرت آمنه ودبستان دخترانه فضیلت شهر اسپکه بازدید نمودند. دراین بازدید مواردی بدین شرح مطرح گردید: 1-بهداشت فردی ومحیطی دانش آموزان ومحیط مدرسه 2-شرح وظایف رابط هسته مشاوره 3-نصب صندوق مشاوره جهت ارتباط دانش آموزان با مسئولین هسته 4-شناسایی دانش آموزانی که دارای مشکلات خانوادگی هستند 5-شناسایی دانش آموزان یتیم وبی بضاعت 6-شناسایی دانش آموزان پیش فعال 7-شناسایی دانش آموزانی که ناسازگار با محیط مدرسه وکلاس درس هستند.

/ 0 نظر / 95 بازدید