کارگاه آموزشی آزمون های مشاوره ای شهرستان ایرانشهر

با حضور مشاوران آموزشگاه های شهرستان ایرانشهر که در تاریخ دوشنبه دوم بهمن ماه 1391  برگزار شد

 آقای ایرندگانی به تشریح مطالب ذیل  جهت برگزاری آزمون های مشاوره ای  پرداختند:

اهداف آزمون تشخیص استعداد
معرفی فرم کوتاه آزمون تشخیص استعداد
اهداف آزمون استرانگ شغلی
معرفی فرم کوتاه آزمون رغبت سنج(استرانگ شغلی )
مقیاس های رغبت  اصلی سازماندهی شده بر اساس  تیپ های شخصیتی
تفسیر مقیاس های اصلی

 

سپس محمدیان کارشناس مشاوره ایرانشهر مواردی جهت برگزاری صحیح آزمون متذکر شدند.

  


/ 0 نظر / 4 بازدید