به اطلاع تمامی کارشناسان محترم مشاوره شهرستان و مناطق می رساند:

پیرو نامه 49/6/38322-6/8/93 در خصوص برگزاری کارگاه های توانمند سازی تحصیلی و روانی – رفتاری دانش آموزان ، عنایت به جمعبندی و ارسال گزارش کلی به وزارت، لذا تاکید می گردد گزارش مربوط به آن شهرستان را حداکثر تا مورخ 15/11/93 به ایمیل اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی استان به آدرس ذیل ارسال نمایید.

Moshavereh.sb@medu.ir

/ 0 نظر / 24 بازدید