گزارش روند برگزاری آزمون های نوین مشاوره ای شهرستان ایرانشهر

 

تشکیل کارگروه آزمونهای مشاوره ای در مدیریت آموزش و پروش ایرانشهر

 

مشخص نمودن اعضای کارگروه آزمونهای مشاوره ای شهرستان و قطب

 

 تمهید مقدمات برای اجرای مطلوب آزمونهای نوین مشاوره ای

 

برگزاری کارگاه آموزشی و توجیهی برای مشاورین و مدیران مدارس

 

 

نصب العین قرار دادن جدول زمان بندی اجرای آزمون ها

 

اخذ آمار دقیق دانش آموزان پایه اول متوسطه دوره دوم مدارس ایرانشهر جهت صدور پاسخنامه آزمون سلامت روانی و رفتاری

 

اخذ آمار دقیق دانش آموزان پایه اول متوسطه دوره دوم از مناطق زیر مجموعه قطب

 

چاپ سر برگ پاسخنامه آزمون سلامت روانی رفتاری  دانش آموزان پایه اول متوسطه دوره دوم مدارس ایرانشهر و مناطق زیر مجموعه قطب

 

تحویل پاسخنامه آزمون سلامت روانی رفتاری  دانش آموزان پایه اول متوسطه دوره دوم مدارس ایرانشهر و مناطق زیر مجموعه قطب

 

تشکیل کارگروه آزمونهای مشاوره ای در مدیریت آموزش و پروش ایرانشهر

 

مشخص نمودن اعضای کارگروه آزمونهای مشاوره ای شهرستان و قطب

 

 تمهید مقدمات برای اجرای مطلوب آزمونهای نوین مشاوره ای

 

برگزاری کارگاه آموزشی و توجیهی برای مشاورین و مدیران مدارس

 

 

نصب العین قرار دادن جدول زمان بندی اجرای آزمون ها

 

اخذ آمار دقیق دانش آموزان پایه اول متوسطه دوره دوم مدارس ایرانشهر جهت صدور پاسخنامه آزمون سلامت روانی و رفتاری

 

اخذ آمار دقیق دانش آموزان پایه اول متوسطه دوره دوم از مناطق زیر مجموعه قطب

 

چاپ سر برگ پاسخنامه آزمون سلامت روانی رفتاری  دانش آموزان پایه اول متوسطه دوره دوم مدارس ایرانشهر و مناطق زیر مجموعه قطب

 

تحویل پاسخنامه آزمون سلامت روانی رفتاری  دانش آموزان پایه اول متوسطه دوره دوم مدارس ایرانشهر و مناطق زیر مجموعه قطب

 

  

برگزاری آزمون در سطح مدارس

 

 

تصحیح پاسخنامه آزمون سلامت روانی رفتاری  دانش آموزان پایه اول متوسطه دوره دوم مدارس ایرانشهر و مناطق زیر مجموعه قطب

تحویل نیم رخ آزمون سلامت روانی رفتاری  دانش آموزان پایه اول متوسطه دوره دوم مدارس ایرانشهر و مناطق زیر مجموعه قطب

ارسال گزارش پس از اجرای آزمونهای فوق

/ 0 نظر / 15 بازدید