شبکه اجتماعی و گروهی مشاوران مدارس استان سیستان بلوچستان

امروز شنبه 94/11/3 ساعت 8 صبح آزمون های مشاوره ای در سطح مدارس دخترانه شهرستان خاش برگزار گردید و از حوزه های برگزاری آزمون توسط مدیریت محترم آموزش و پرورش با همراهی چند کارگروه بازدید به عمل آمد .