شبکه اجتماعی و گروهی مشاوران مدارس استان سیستان بلوچستان

در روز یک شنبه 20/10/94 جلسه ستادی اجرای آزمون های نوین مشاوره ای در اتاق مدیریت با اعضای ستاد برگزار گردید. بعداز قرائت قرآن مدیریت محترم ضمن تاکید بر هر چه بهتر برگزار شدن آزمون ومهم دانستن این آزمون در آینده تحصیلی  دانش آموزان افزودند که مشاورین محترم باید در جلسه حضور فعال داشته تا به ابهامات وسوالات دانش آموزان جواب دهند واطلاعات کافی برای تحلیل مسائل وشناخت کافی از دانش آموزان وشرایط اقتصادی و اجتماعی داشته باشند تا بتوانند دانش آموزان را به طور صحیح هدایت نمایند  . چگونگی اجرا ودستورالعمل آزمون ها توسط کارشناسی مشاوره بیان شد و برنامه ریزی لازم جهت اجرا ی آزمون ها انجام شد و در آخر معاونت پرورشی نکاتی را برای اجرای آزمون ها به همکاران ومدیران یاد آور شدند .