شبکه اجتماعی و گروهی مشاوران مدارس استان سیستان بلوچستان

 

   

 

  

 

 

 

اداره کل آموزش وپرورش استان سیستان وبلوچستان

معاونت پرورشی وتربیت بدنی

اداره مشاوره،تربیتی      

گروه آموزشی مشاوره

آموزش بدون پرورش راه به جایی نخواهد برد .آموزش بدون پرورش همان بلایی را بر سر جامعه ی اسلامی خواهد آورد که امروز بعد از گذشت صد سال ،صد و پنجاه سال یا بیشتر ،جوامع غربی دارند آن را احساس می کنند .            (      مقام معظم رهبری )

فصلنامه اکسیرشماره(1)پاییز 91

 

 

 

فهرست مطالب

ده کلیدبرای تقویت روحیه*مشاوره ویادگیری مطلوب* *بهداشت روانی وافسردگی دانش آموزان*   نشانه های استرس * منشور تربیتی و رفتاری نوجوانان *اندیشه های زیبا*مقاله تاثیرات  برخوردمعلم بادانش آموزان* ویژگی های مهم نرم افزار مشاور مدرسه  *عوامل وموانع مطالعه کتاب  * چار چوب طرح همیار مشاور * تقدیروتشکرازهمکاران * اطلاعیه                                                کاری از :گروه آموزشی مشاوره استان سیستان و بلوچستان

 

ده کلید تقویت روحیه

 

  خودرابشناسید : اهداف احساسات ومحدودیتهای خویش رابشناسیدوباآرامش باآنهابرخوردنمایید. خواه ازطریق مطالعه،خواه ازطریق اندیشیدن وتفکر،سعی کنیدبعضی راههایی راکه باعث شناخت شماازخودتان میشودواینکه چه چیزهایی شماراخوشحال می کندپیداکنید.ممکن است سخت به نظربرسداماسعی کیندرفتارتان گویای این باشدکه ازخودتان مواظبت می کنید. حتی اگرهمیشه احساس عدم اطمینان می کنید

       بیش ازحدتوانتان کارنکنید :سعی کنیدبرقراریت عادل راازکسیکه بین زندگی شغلی وخانوادگی اشاین توازن راایجادکرده بیاموزیدیااینکه باخانواده یادوستانتان راجع به تأثیرات شغلیتان برروی آنهاصحبت کنید.

  ازافرادمنفی دوریکنید :  از  ارتباط مسموم  که درشمااحساسناراحتی،عصبانیت یاناامنی می کنداجتناب کنید. حتی المقدور ارتباط خویش راباکسانیکه برای شماافسردگی به ارمغان می آورندبه حداقل برسانید،کسانیکه اکثراًمحبتهای دریافتی رابدون پاسخ می گذارندویاکسانیکه دائماًازشماانتقادمی کنند.

 مثبت فکرکنید   :سعی کنیدازحداکثرتواناییهای تان استفاده کنیدوبه قدرت خویش اتکا ءکنید. علایق شخصی  تان رابامطالعه ورفتن  به کلاس توسعه دهید. علایق جدیدراامتحان کنیدوشکستهایتان  رابه کارگیرید..

 ورزش،ورزش،ورزش : یک رژیم غذایی مناسب وقدری فعالیت بدن پی روزانه،اعم ازاینکه پیاده روی آرام باشدیاکاربیرون،فشارو اضطراب راتخفیف میدهدوروحیه راشاداب نگه می دارد. بعضی تمرینات نیزمی توانندبه رفع عصبانیت کمک کنند.

 بخشی ازاوقات تان راتنهابگذارید :«لذت بردن ازجمع دوستان» و «تنهایی» دوبخش اززندگی اندکه برای تقویت روحیه بسیارمهم اند. ،گوش دادن به موسیقی یاخروج ازمنزل به قصدلذت بردن ازطبیعت،زمانی رابرای لذت بردن از تنهایی  خویش صرف کنید.

 به دیگران کمک کنیدواجازه دهیددیگران به شماکمک کنند :وقتی مشکلاتتان طاقت فرسابه نظرمی رسدنشان دهیدکه کمک دیگران میتوانداضطراب ودلواپسی شمارابرطرف کند،بنابراین مشکلات تان راکاملاًدرمنظردیگران قراردهید.

      به جواب آنهاگوش فرا دهید : هرگزخودراتحت فشاری که ناشی ازعدم بیان احساساتتان است قرارندهید.

موقع احتیاج،کمک بطلبید:افرادی راپیداکنیدکه هنگام مشکلات بتوانیدباآنهامشورت کنید. چنانچه پس ازمشورت بادوستان تان وخانواده،مشکلاتتان همچنان طاقت فرساجلوه می نمایدواحساس عدم آرامش می کنید،بامشاورینی صحبت کنیدکه خواهان کمک ویاری به شما هستند..                                                                                                                                                                                     

                                      

حتی تظاهربه شادی نیزبرای دیگران شادی بخش است

مشاوره ویادگیری مطلوب 

یکیازنشانههایسلامتروانخوشحالیازتوفیقدیگرانوشادمانبودنباآناناست .هرگاهاحساسگناهوعذابوجداننمودیتوبهکنکهخداتوبهپذیراستبازگشتبهخدا،توراازشراضطرابونگرانیمیرهاند

وقتی بیماری وارد مطب دکتر میشود از پزشک خود چه انتظاری دارد؟ بیمار در ذهن خود، در مورد بیماریش طرحی دارد و بر اساس آن انتظار دارد توسط پزشک بهبود یابد. حال وقتی یک دانش آموز به یک محیط آموزشی میآید طرح ذهنی و انتظار او از موسسه آموزشی چیست؟از موسسه چه انتظاری میتواند داشته باشد؟ پاسخ، دستیابی به راهبرد های لازم جهت رسیدن به یادگیری مطلوب میباشد
آنها به دنبال این هستند که با استفاده از امکانات و شیوهها و راهنماییهای مشاوران میزان یادگیری خود را افزایش دهند و درجهت اهداف مدنظر خویش، حرکتی سبز و مثبت داشته باشند
یادگیری شامل ایجاد تغیرات مطلوب در رفتار، طرزتفکر، فرایندهای ذهنی و فیزیکی یادگیرنده است که میبایست مبتنی بر تجربیات باشد. بنابراین باید تغییراتی دررفتار دانش آموز به وجود آید ،که نقش یک مشاور آموزشی ایجاد این تغییرات در زمینه تحصیلی اوست 
مشاور در نقش یک راهنما و تسهیل کننده در امر یادگیری و هدایت دانش آموزان را برعهده دارد و به او در شناخت تواناییها و اهدافش یاری میرساند و این امر منجر میشود که دانش آموز مسئولیت یادگیری خود را بر عهده بگیرد و برای اموری که انجام میدهد در برابر مشاورش پاسخ گو باشد. بنابر این این امر یک طرفه نیست و مشاور نقش یک پند دهنده و نصیحت کننده را ندارد. یک رابطه تعاملی پویا بین مشاور و دانش آموز رابطه‌ای است که همراه با همکاری و همفکری باشد

یادگیری مطلوب مد نظر ما یادگیری این امر است که چه چیزرا بیاموزیم؟ چگونه بیاموزیم؟ و چرا بیاموزیم؟هدف، ایجاد یادگیری مادام العمر است نه اینکه دانش آموزان را برای یادگیری سطحی و مقطعی آماده کنیم.در این تعامل دوطرفه هدف، رسیدن به یادگیری مطلوب است بنابراین به مشاورانی نیاز داریم که در زمینههای روانشناسی، برنامه‌ریزی درسی، آموزشی، آشنایی با فن آوری و تکنولوژی، روابط انسانی و ... آگاهی داشته باشند.
این امر همپوشی رشته های مختلف را نشان میدهد که مستلزم همکاری مشاوران با هر تخصص درکنار هم می باشد تا دراین امر به یک هم افزایی در امر مشاوره دست پیدا کنند.یکی از 5 حلقه یادگیری در سیستم آموزشی مبتکران مشاوره می باشد که عامل اصلی و مهم در ارتباط بین حلقه های یادگیری است که فرایند یادگیری با عوامل مختلف ارتباط دارد و هریک از آنها در جریان و چگونگی تحقق یادگیری موثر است. اگر ارتباط و هماهنگی منطقی بین عوامل نباشد و هر کدام بدون توجه به عامل دیگر مد نظر قرار گیرند ،یادگیری موثر حاصل نمی شود .

 

گ

پیاممشاور : آنکهراهپرسیدگمراهنگشت .آنکهمشورتکردحیراننماند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یکی از نشانه های سلامت روان خوشحالی از توفیق دیگران و شادمان بودن با آنان است . هرگاه احساس گناه و عذاب وجدان نمودی که خدا توبه پذیر است . بازگشت به خدا ترا از شر اضطراب و نگرانی می رهاند.

افسردگی دانش آموزان راجد ی بگیرید!!!!

.

تعریف افسردگی:افسردگی گرفتاری عجیبی است افسردگی نه به خاطر شناخت دقیق حقیقت که ناشی از خطای ذهن است ذاتی نیست ساختگی واز روی ساده دلی است . هنگام افسردگی روحیه کسل وتصویر ذهنی خراب می شود وجسم از انجام وظایف خویش باز می ماند قدرت اراده تحلیل می رود واعمال به گونه یی است که انسان را به جانب شکست وناکامی سوق می دهد به همین خاطر است که انسان افسرده این قدر بی روحیه است .افسردگی بزرگترین مسئله ای است که سلامت نوع بشر را تهدید می کند ودر واقع چنان گسترش وسعی دارد که در میان ناراحتی های روانی می تواند به عنوان سرماخوردگی معمولی تصور شود.

علت اغلب افسردگی  :     *تفکر هیچ یا همه چیز همه امور را سیاه وسفید می‌بیند اگر نتیجه کارتان عالی نباشد خود را‌ناکام‌وشکست‌خورده‌تلقی می‌کنید   * تعمیم مبالغه آمیز جزیی ترین حادثه منفی رابه حساب شکست همیشگی می گذارید  * فیلتر ذهنی: شبیه قطره جوهری که چون بر لیوان آبی چکیده همه آب را رنگی می کند حوادث جزیی را به قدری بزرگ می کنید که حقیقت در میانه اش محو می شود *بی توجهی به امر مثبت: تجربه های مثبت را به هر دلیل بی اعتبار می دانید ودر نتیجه باورهای منفی را دروجود خود می کارید. *نتیجه گیری شتاب زده وبدون دلیل تفسیرهای منفی می کنی  الف ذهن خوانی :  بدون دلیل فکر می کنید که دیگران نسبت به شما واکنش منفی دارند وزحمات تحقیق بیشتر را هم به خود نمی دهید .                                                                                                                                                                                                       ب   اشتباه پیشگو :   پیش بینی بدبینانه می کنید که عین واقعیت رامی گویند.*درشت بینی ، ریز بینی ، درباره ماهیت موضوعات مانند شکست کوچکی که خورده اید ویا موقعیت دیگران یا مبالغه بیش از حد می کنید یاارزش صفات مثبت ویااهمیت ناکامی دیگران را به هیچ جلوه می دهید . *استدلال احساس:مزمن  را براین می گذارند که احساسات منفی لزوما ماهیت حقیقتی امور را نشان می دهند . چون احساس می کنم حتما همینطور است. *برچسب زدن:شدیدترین نوع تعمیم مبالغه آمیز است به جای توضیح اشتباه به خودبرچسب اشتباه می زنید گاه هم برچسب رامتوجه دیگران می کنید *شخصی سازی:خودرامسئول تمام گرفتاری هامی بیند.              علایم افسردگی:   *کم اشتهایی یا بی اشتهایی *کم خوابی ویا پرخوابی ( خواب زدگی)    *فقدان انرژی یا احساس خستگی *-عزت نفس در سطح پایین *تمرکز ضعیف یا اشکال در تصمیم گیری *احساس درماندگی 

نشانه های استرس

1- نشانه های جسمی :*گرفتگی یا انقباض (گلو،سینه ،شکم )*احساس درد (در ناحیه س،گردن ،کمر )* تپش قلب  *پرشهای عضلانی (تیک) *خستگی و احساس کوفتگی  *دل درد و در اصطلاح فروریختن  *تعریق بدن خصو صا در کف دست ها *اسهال  *مشکلات خواب  *ناراحتی معده  *خشکی دهان

2-نشانه های روحی روانی : *بیحوصلگی  *خلق ناپایدار  *ترس های مرضی بیمورد  *زود رنجی  *داشتن دلشوره ی بی دلیل * بی قراری

3- نشانه های رفتاری :*پرخاشگری *نداشتن تمرکز *جویدن ناخن ،مکیدن انگشت  *بازی با موی سر یا کندن پوست لب (لب گزیدن ) *دندان قروچه (ساییدن دندانها به هم *بی توجهی به ظاهر *پرخوری *پرخوابی یا کم خوابی

4- نشانه های فکری :   * گیجی و شلوغی ذهن * اشتباهات مکرر * کم دقتی *بهانه جویی *ناتوان در به خاطر آوردن حوادث * ضعف در تصمیم گیری *

عوامل استرس : مرگ همسر یا اعضای خانواده *طلاق *جدایی والدین  *ابتلا به بیماریهای صعب العلاج * از دست دادن عضو بدن *زندانی شدن * از دست دادن شغل * بازنشستگی * مشکل داشتن در محل کار با همکاران * مشاجره و ناسازگاری مداوم با همسر ،والدین یا فرزندان *وجود فرد معتاد در خانواده * بارداری  * تغییرشغل *مرگ یکی از خویشاوندان یا دوستان * تغییر مکان به ویژه مدرسه برای دانش آموزان * بدهکاری *اختلاف با خویشاوندان و آشنایان *ازدواج 

پیام مشاور :

* مایوس نباش زیرا ممکن است ،آخرین کلیدی که در جیب داری قفل را بگشاید . * راه سعادت ایمان و عمل به آن است .

تواول بگو با کیان زیستی                                  پس آن گاه بگویم که تو کیستی

 

 

 

گروه آموزشی مشاوره استان

 

منشور تربیتی و رفتاری دانش آموزان در مدارس            

نوجوان صـبـر و استقامـت را  مــی آمــوزد

نوجوان عـدالـت خـواهـی  را مـی آمــوزد

نوجوان عـنـاد ورزی و کینه توزی  را می آموزد

نوجوان خــداشناســـی را  مــی آمــوزد

نوجوان درستکاری و راستگویــی را   می آموزد

فــردی خـجالـتـی  و متزلزل   بــار می آیـد

فــردی متکی بــه نفس  بــار  مــی آیـــد

فــردی مضطرب و پــرخــاشگر بـار می آیـد

فــردی امین و راز نگهدار بـــار مـی آیـــد

فردی از خود راضی و «خود بزرگ بین»  بار می آید

فــردی گوشه گیر و «خود کوچک بین» بار می آید

فــردی استوار و ثــابت قــدم بــار مـی آید

فــــردی اجتماعــــی بــار مــی آیــد

فــــردی مسئول بــــار مـــی آیــــد

فـــردی  قـــدرشناس بـــار مــی آیــد

فـــردی  کـنـجـکــاو  بــار  مــی آیــد

نوجوان  وفــای  بــه عهد را مــی آمــوزد

مــوجــب اعتماد  بــه  نفس او مــی شــود

یــاد مـی گیرد خـود و دیگران را دوست بـدارد

 

 

اگــر سلوک و رفتار بــا نوجوان  همراه بردباری و تحمل باشد

اگــر سلوک و رفتار بــا نوجوان همراه عدالت و مساوات باشد

اگــر سلوک و رفتار با نوجوان  همراه دشمنی و خصومت بـاشد

اگــر سلوک و رفتار بـا نوجوان همراه  نام خدا و یاد  خدا باشد

اگــر سلوک و رفتار بــا نوجوان همراه درستی و صداقت باشد

اگــر سلوک و رفتار بـا  نوجوان همراه استهزاء  و  ریشخند باشد

اگــر سلوک  و  رفتار بــا نوجوان  همراه تشویق و تحسین باشد

اگــر سلوک و رفتار بــا نوجوان همراه زور و پرخاشگری باشد

اگــر سلوک و رفتار بـا نوجوان  همراه رازداری  و اعتماد باشد

اگر سلوک و رفتار با نوجوان همراه توجه و تأیید بیش از حد باشد

اگـر سلوک و رفتار با نوجوان همراه سرزنش و تحقیر کردن باشد

اگــر  نوجوان در دوران رشـد احساس  امنیت  و ایمنی کـند

اگــر نوجوان بــه قدر کافی در بازی های گروهی شرکت کند

اگــر رفتار هــای نوجوان مورد سوال و جواب قــرار گیرد

اگر  به  رفتار های درست  نوجوان توجه شود و یا پاداش داده شود

اگــر بــه سوال های  نوجوان بـا دقت  و ساده پاسخ داده شود

اگــر زندگی  نوجوان مبتنی بـر برنامه و اصول و ضوابطی باشد

اگــر در تماس بــا  نوجوان بـه قول های داده شده  عمل شود

 

اگــر رفتار های درست نوجوان  مورد تأیید و تصدیق قرار گیرند

اگــر  نوجوان در دوران رشد بـه   قدر کافی دوست داشته شود

 

نوجوانان چگونه رفتار می کنند؟                                                           همان گونه که با آنها رفتار می شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اندیشه های زیبا

اندیشه های زیبا

*پوچ ترین کلمه طمع است... آن را بکش*سازنده ترین کلمه صبر است *برای داشتنش دعاکن*روشن ترین کلمه امید است... به آن امیدوار باش*ضعیف ترین کلمه حسرت است..آن را نخور  *تواناترین کلمه دانش است... آن را فراگیر* محکم ترین کلمه پشتکار است...آن را داشته باش*سمی ترین کلمه غرور است... بشکنش * سست ترین کلمه شانس است... به امید آن نباش*شایع ترین کلمه شهرت است... دنبالش نرو *لطیف ترین کلمه لبخند است...آن را حفظ کن*حسرت انگیز ترین کلمه حسادت است... از آن فاصله بگیر *ضروری ترین کلمه تفاهم است... آن را ایجاد کن                                                                                                                                      *  سالم ترین کلمه سلامتی است.. به آن اهمیت بده *اصلی ترین کلمه اطمینان است.... به آن اعتماد کن.
 *بی احساس ترین کلمه بی تفاوتی است... مراقب آن باش *دوستانه ترین کلمه رفاقت است... از آن سوءاستفاده نکن
*زیباترین کلمه راستی است... با آن روراست باش *زشت ترین کلمه دورویی است... یک رنگ باش
*ویرانگرترین کلمه تمسخر است... دوست داری با تو چنین کنند؟  *موقرترین کلمه احترام است... برایش ارزش قایل شو *آرام ترین کلمه آرامش است... به آن برس
*                                                                                                                                                           

 

مشاور بازوی توانمند مدیر  برای کمک به حل مشکلات روانی و اجتماعی دانش آموزان در مدرسه  می باشد تا دانش آموزان  بتوانند خود مشکلات خود را حل نمایند .

 

 

 

 

 

 

 

تاثیرات  نحوه برخورد معلم با دانش آموزان

 

 

یکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت معلم، چگونگی برخورد او با دانش‌آموزان در اولین روزهای حضور در کلاس درس است. متأسفانه خیلی از مواقع این عامل مهم مورد غفلت قرار می‌گیرد و گاهی دیده می‌شود که دیدگاه برخی همکاران این است که در همان روزهای اول به گونه‌ای برخورد کنند که تا آخر سال کلاسی به ظاهر ساکت داشته باشند و دانش‌آموزان را سر به راه کنند.

 

-در سن معینی که کودک پا به کودکستان و یا دبستان میگذارد و تجربه جدیدی را در زندگی آغاز می کند تصور و پندار معلمان درباره فرد  و نحوه  آشنایی شاگرد با معلمان و رابطه ای کهبین معلم و دانش آموز ایجاد می گردد عامل مهمی در شکل گیری شخصیت و نحوه خویشتنپنداری دانش آموز به شمار می آید. معلمان علاقه مند با رفتار انسانی خود دانشآموزانی با صفات انسانی و علاقه مند در مدرسه به وجود می آورند. در حالی که معلمانبی علاقه و وقت گذران که به روابط انسانی بی توجهند دانش آموزانی افسرده و گریزاناز مدرسه تربیت می کنند. اعتقاد و پندار معلم درباره نوع رفتار دانش آموز و تواناییهای او و نحوه استفاده از این عوامل می تواند شخصیت دانش آموز را در مسیر خاصیپرورش دهد. معلمی که دانش آموز را در مدرسه با کلماتی نظیر تنبل، بی عرضه و بیچارهنامگذاری می کند، نباید از دانش آموز توقع داشته باشد که فرد علاقه مند و منطقی ایشود.صد البته نیت این افراد آن است که در این فضای آرام بتوانند به دانش‌آموزان، درس علم و ادب بیاموزند ولی نتیجه‌ای که عاید می‌شود متأ سفانه برخلاف این خواسته و آرزو، موجب پیچیده‌تر شدن اوضاع می‌شود و گروهی از دانش‌آموزان به خصوص در دوره راهنمایی و متوسطه در مقابل این شیوه عمل معلم مقاومت می‌کنند و همین عامل به افزایش پرخاشگری و رفتارهای نابهنجار موجب می‌شود. در دوره ابتدایی نیز به روند شکل‌گیری شخصیت آنها لطمه وارد می‌شود و بهای آموختن چند مطلب درسی را با داشتن شخصیتی منفعل و یا پرخاشگر می‌پردازند.یکی از زمینه‌های اصلی آموزش و پرورش موفق، آن است که معلم در نگاه دانش‌آموزان به عنوان چهره‌ای محبوب و دوست‌داشتنی جلوه کند و با این وی‍ژگی است که دانش‌آموز می‌تواند با برقراری یک رابطه عاطفی مثبت به معلم خود اعتماد کند، به درس و مدرسه علاقه‌مند شود و انگیزش درونی او برانگیخته می‌شود. یکی از مهمترین ارکان این ارتباط آن است که معلم و دانش‌آموز نسبت به همدیگر سابقه ذهنی منفی نداشته باشند.

در این روند اولین دیدارهای معلم و دانش‌آموز در کلاس درس نقش تعیین‌کننده دارد، مانند هر بزرگسال دیگر در اولین ارتباط دانش‌آموز با معلم برداشت نسبتا‍ً پایداری از شخصیت معلم در او به وجود می‌آید. اگر در این روزهای اولیـه در ذهن دانش‌آموز نسبـت به معلم نگرش منفی ایجاد شود، ذهنیت او نسبت به معلم و تدابیر تربیتی او به شدت تحت تأثیر این نگرش منفی قرار می‌گیرد و تا آخر سال تلاشهای معلم را بی‌ثمر یا کم‌ثمر می‌کند.

«کوهن» درمورد تأثیرات اولیه برخورد معلم با دانش‌آموزان در تحقیق خود به این نتیجه رسید که تأثیرات اولیه برخورد معلم با دانش‌آموزان به گونه‌ای پایدار تا آخر سال حفظ می‌شود. او در این پژوهش دریافت که دیدگاه دانش‌آموزان نسـبت به معـلم در همـان دو سـه جلـسه اول شـکل می‌گیرد و از آن به بعد به ندرت تغییر می‌یابد. میزان همبستگی این تأثیر اولیه بین ارزشیابی اول که بعد از دومین جلسه‌ی درس انجام گرفته، در مقایسه با نتایج ارزشیابی دوم که در آخر ترم تحصیلی انجام گرفته است، 85 درصد بوده است. نکته‌ی جالب‌تری که کوهن در این تحقیق به آن دست یافت آن بود که علاوه بر تأثیرات اولیه روش کار و برخورد معلم بر طرز فکر دانش‌آموزان، اغلب دانش‌آموزان پیش از ثبت‌نام و با اطلاع از حضور معلم خاص در کلاس از طریق دیگر دانش‌آموزان و سایر منابع درباره آن معلم اطلاعاتی را کسب می‌کنند و همین عامل باعث می‌شود که خیلی زود نسبت به آن معلم و درس او طرز فکر ثابتی در آنان ایجاد شود. این طرز فکر تقریباً تا پایان سال بدون تغییر باقی می‌ماند.براساس نظریه شرطی شدن کلاسیک، کودکانی که برای اولین بار وارد مدرسه می‌شوند به جز اندکی بیم و امید، عاطفه مثبت یا منفی مشخصی نسبت به مدرسه و کارکنـان آن ندارند. فرض کنیـد یکی از آن‌ها پس از ورود به مدرسه با استقبال گرم و لبخند محبت‌آمیز معلم مواجه شود پس از تکرار این رفتار برای چند روز از سوی معلم، خواهید دید که کودک هر روز صبح زودتر از روز قبل خود را برای رفتن به مدرسه آماده می‌کند و با چهره‌ای خندان و خوشحال راهی مدرسه می‌شود. کودک دیگری را درنظر بگیرید که در همان روزهای اول حضور در مدرسه به علت چند خطای جزئی که در اثر عدم سازگاری بین شرایط خا نه و مدرسه و یا عدم آشنایی با مقررات مدرسه، انجام داده است برخورد تند و خشن ناظم و یا مدیر و یا معلم روبرو شده است، پس از گذشت اندک زمانی مشاهده خواهید کرد که این کودک به بهانه‌های مختلف از رفتن به مدرسه سرباز می‌زند و در لحظه‌هایی که قرار است خود را برای رفتن به مدرسه آماده کند، تمارض به سر درد و یا بیماری دیگر می‌کند.در مورد اول، رفتار مثبت معلم موجب شد که بر اساس اصل شرطی شدن دانش‌آموز نسبت به معلم، درس و محرکات آموزشگاهی که ظاهراً ربطی به معلم ندارند نیز عاطفه مثبت نشان بدهد. در مورد دوم نیز به طور طبیعی، رفتارخشن معلم و سایر عوامل آموزشگاه که ابتدا موجب ترس و اضطراب دانش‌آموز نسبت به معلم و یا آن عامل آموزشگاهی بود، به معلم، مدیر و نهایتاً به کل مدرسه تعمیم پیدا می‌کند.پس معلم موفق کسی است که در روزهای اولیه حضور خود در مدرسه با ایجاد محیط عاطفی مثبت از خود و درسی که باید ارائه بدهد، دانش‌آموزان را نسبت به خویشتن و موضوع تدریس خود علاقه‌مند سازد و آن‌گاه در این زمینه به ارائه مطلب بپردازد     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1-کودکان وقتی با سرزنش وانتقاد زندگی می کنند،می آموزندبی اعتماد به خودباشند.                                       

  2 -وقتی با خشونت زندگی می کنند ،می آموزند که جنگجو باشند .

3-وقتی با ترس زندگی می کنند ،می آموزند که اضطراب داشته باشند .                                                  

 4-وقتی با تمسخر زندگی می کنند ،می آموزند که خجالتی باشند.                                                                          

5-وقتی با حسادت زندگی می کنند ،می آموزند که درخوداحساس کینه داشته باشند.                                                                اگر....................................................................                                                                                                          1-اگر باشکیبایی زندگی کنند ،بردباری را می آموزند.                                                                                               

   2-اگربا تشویق زندگی کنند ،اعتماد و اطمینان را می آموزند .                                                                                        

 3-اگربا پاداش زندگی کنند ،با استعداد بودن وپذیرندگی را می آموزند.

4-اگر باتصدیق زندگی کنند عشق را می آموزند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ویژگی های مهم نرم افزار مشاور مدرسه

در عصر انفجار اطلاعات و دسترسی به رسانه های الکترونیکی و بوجود آمدن دولت الکترونیک و استفاده از روشهای نو در امر تعلیم و تربیت و بخصوص راهنمایی و مشاوره ،برای جلوگیری از به هدر رفتن وقت و امکانات و بروز رسانی فعالیتهای مشاوران استفاده از نرم افزار مشاور مدرسه از اهمیت زیادی برای مشاوران برخوردار است و یکی از اصول مهم کار مشاوران در مدارس می باشد در این راستا به ویژگی های مهم نرم افزار مشاور مدرسه پرداخته می شود .

1-جایگزینی پرونده کاغذی با نرم افزار جامع راهنمایی و مشاوره و خدمات روانشناختی

2-ثبت و بروز رسانی همه فعالیتهای مشاوره ای صورت گرفته توسط مشاور ان در سطح مدارس

3-ثبت دقیق گزارش مسائل روانی – رفتاری و امکان پی گیری پیوسته کار توسط مشاور

4- رسد مسائل نوظهور با امکان مقایسه آماری تنوع مسائل در هر سال با مسائل سال های پیشین

5- استفاده از ابزارهای روان شناختی برای تشخیص دقیق مشکلات روانی – رفتاری وتحصیلی

6-تقویت صندوق ارتباط با مشاور

7-جلوگیری از خطاهای تشخیص در مشاوره دانش آموزان

8- ایجاد فرصت برای اسیب شناسی ،تجزیه و تحلیل مسائل دانش آموزان

9-بالا بردن سطح علمی کاربردی مشاوران مدارس

10- علمی سازی شیوه های ارائه خدمات مطلوب مشاوره ای به دانش آموزان

11- تقویت بنیان های نظام ارجاع دانش آموزان از مدرسه به کارشناسی مشاوره ادارات برای اقدامات تکمیلی

12- صرفه جویی در هزینه ها و  وقت

                                                                                                        

 

 

 

موضوع:  عوامل وموانع مطالعه کتاب

کتاب یکی ازمهمترین ابزارهای فرهنگی است که درطول قرون متمادی همواره عاملی درتضمین رشدوپویایی جوامع بشری بوده وبارشدروزافزون رسانه هاوابزارهای پیشرفته ی دیگرهم چنان جایگاه خاص ویگانه ی خودراحفظ کرده است میزا ن توجه به کتاب وکتابخوانی نشانگررشدفرهنگی وملی هرکشوراست همچنین بی توجهی به کتاب وکتابخوانی نوعی بیماری فرهنگی واجتماعی محسوب میشودکه ناشی ازفراگیرنشدن فرهنگ مطالعه وکتابخوانی دربین قشرهای گوناگون مردم یک جامعه است که می توانددردرازمدت ضربه های جبران ناپذیری برپیکره ی فرهنگ کشورهاواردکند

یکی ازمعیارهاوشاخص های توسعه یافتگی جوامع میزان وگسترش فرهنگ مطالعه وکتابخوانی دربین افرادجامعه است بنابراین فراهم کردن بسترلازم برای رشدوگسترش فرهنگ مطالعه وتقویت نگرشهای علمی دربین کودکان ونوجوانان لازمه ی توسعه ی فرهنگی به شمارمی آید " اگرعشق به مطالعه ازهمان اوان کودکی درنهادکودک بارورنشودواگرمطالعه به عنوان یک نیازمعنوی زندگی کودک درنیایدروح اودرسنین جوانی تهی خواهدبودآنوقت است که سادگی ونپختگی جوانی راه رابرای بدیهابازمیکندوگوشه های تاریکترطبیعت انسان آشکارمیشود ( موتیاشو 1372 ص 39 )حال ببینیم مطالعه وکتابخوانی دارای چه تعاریف وابعادی است وچراکودکان به مطالعه علاقه ندارند

تعاریف وابعادمطالعه :  مطالعه بررسی عمیق وهمه جانبه ی یک مقوله است به طوری که بخشی ازحواس آدمی یا تمامی آن دریک امرمشارکت داشته باشدبه عبارت دیگرمطالعه " روندی است که ازبه کارگیری ذهن وبه منظوردریافت اطلاعات توجه دقیق وتحقیق درباره ی هرموضوع رویدادوپدیده صورت میگیردوشامل خوب دیدن خوب شنیدن ولمس کردن وچشیدن تجربه کردن پرسش کردن وبه دنبال پاسخ ها بودن می شود0(فرهنگ وبسترص 1808 )خواندن میتواندزیرمجموعه ی مطالعه باشدعملی که درآن دیدن شناسایی کردن علائم نوشتاری به صوتی درک مجموعه علائم وآواهاودرنتیجه درک معناازآن حاصل می شودامااین درک بی هدف صورت نمیگیردوخواننده گاه به قصدآموختن زمانی باهدف آگاه شدن ودرجایی هم به قصدلذت بردن وپرکردن اوقات فراغت به آن روی می آوردکه هرسه میتواندباهم همراه باشد

موانع ومشکلات خواندن :  تحقیق ها نشان دهنده ی آن است که کودکان ونوجوانان درهرجامعه ای فعالترین وعلاقه مندترین خوانندگان به حساب می آیندولی هیچ چگونه ضمانتی برای تداوم خواندن  آنهاوجودنداردبه سخن دیگروظیفه ی بزرگسالان تنهابه ایجاداشتیاق خواندن درکودکان ونوجوانان خلاصه نمی شودبلکه بایددرجهت تداوم خواندن درکودکان ونوجوانان برنامه ای مؤثرپویاومنطبق باواقعیتهاوشرایط پیش بینی کنندوگام به گام دراین برنامه هاباآنهاهمراه باشندتاعادت به خواندن شکل ی پایدا ر  به  خود بگیرد به طورمسلم دراین برنامه ریزی ها عوامل بازدارنده نیزبایدبررسی شود عواملی که میتواندسبب شکست برنامه های خواندن شوداین عوامل بازدارنده عبارتنداز :   موانع فردی  : ابتدابایدبه موانع فردی اشاره کردکه میتواند ریشه های جسمی روانی واجتماعی داشته باشد معلولیتهامیتواند درزمره ی موانع فردی شناخته شودکودک نابیناهرقدرهم که علاقه مندبه خواندن باشداگردربرابرموانع فیزیکی چاره جویی هایی صورت نگیرد اوقادربه خواندن نخواهدبود 

موانع روانی یااجتماعی : گاه ریشه های اجتماعی یاروانی به  صورت مانع چهره می نمایاند آمادگی برای  خواندن تاحدود زیادی به ارزش واهمیتی  که جامعه به امرخواندن میدهد بستگی دارد درجامعه ای که خواندن ارزش به شمار نمیآید انتظار آن که کودکان ونوجوانان بااشتیاق به خواندن رو بیاورند انتظاری نامعقول وغیرواقع بینانه است دراین حالت  کودکان ونوجوانان عدم علاقه به خواندن خود رادرپشت تو جیه هایی نظیر نداشتن وقت کافی برای مطالعه یا خستگی ناشی ازبرنامه ها ی آموزش رسمی پنهان میکنند حال آن که هرگاه شرایط بیرونی تشویق کننده وهدایتگر باشدکودک خودبه خودوداوطلبانه به این وادی گام می گذارد .سطح کیفی آثارچاپی :نکته ی دیگری که میتوان آن رامانع جدی تلقی کردسطح کیفی آثارچاپی است همیشه نخواندن رانبایدناشی ازعدم علاقه دانست محتوای آثاری که دراختیارخوانندگان قرارمی گیرددرایجادعلاقه مندی بسیارمؤثراست نخواندن گاه اعتراضی است به محتوای آثاروکیفیت نازل آنهاخواندن غیرموظف عملی است داوطلبانه لذافردبایدباآثاری روبه روباشدکه دراوعلاقه مندی به وجودآورد .

توسعه ی رسانه های صوتی وتصویری:یکی دیگرازمقوله هایی که برخواندن کودکان ونوجوانان تاثیرگذاشته وسبب نگرانی کارشناسان شده است رشدوتوسعه ی رسانه های صوتی وتصویری قبل ازتثبیت وضعیت موادمکتوب است که پاره ای ازکارشناسان آن رادررقابت باکتاب حتی کتابهای خوب نیرومندترمی بیندوازآنجاکه کودک درمرحله آگاه شدن آموختن ولذت بردن حق انتخاب داردبیشتربه طرف این رسانه هاتمایل نشان می دهدواقع بینانه آن است که جایگاه کتاب رادرمیان همه ی رسانه هایی که دراختیارکودکان ونوجوانان قراردادبشناسیم وکتابهاراچنان باوضعیت جدیدشان تطبیق بدهیم که درزندگی روزانه کودکان باقی بمانند براین اساس واقعیتهاحکم میکندکه جایگاه کتاب راباتوجه به شرایطی ببینیم که سرشتی دگرگون شونده دارندبه گفته ی یکی ازکارشناسان بهترین راه پیش بینی آینده این است که آنرااختراع کنیم ( دیردن 1372 ص 118 ) اودراین توجیهات نظرخودمیگویدلازم است بررسی کنیم وببینیم که سایررسانه هاازعهده ی چه کارهایی بهتربرمی آیندوآنکه رسانه های دیگردررقابت باآن ناتوان ترندباتوجه به شرایط و واقعیتها می توان پیش بینی کردکتابهای جذاب عمیق وشیرین باشندباتجربه ها ،نیازها ،علایق وتواناییهای کودکان هماهنگ باشندبه کنجکاویهای خودانگیخته وآرمانهای بلندپروازانه آنهارابه بازی بگیرندبروسعت تجربه های آنهابیفزایندوازارزشهای هنری وادبی والایی برخوردارباشند

ازدست دادن علاقه به مطالعه :یکی ازمهمترین عواملی که به مطالعه آسیب میرساندازدست دادن علاقه به مطالعه است لذابارها  شاهد بوده ایم دانش آموزانی که قبلاباعلاقه به سوی مطالعه گام برمی داشتنداینک ازرفتن به طرف کتاب امتناع می کنندعلاقه نداشتن به انجام هرکاری مانع جدی برسرراه تحقق آن کاریاپیشرفت آن است واین امرتنهادرموردمطالعه مصداق ندارداین که سؤال پیش می آیدکه چه عواملی باعث شده است که کودک ماازمطالعه دوری کندونسبت به انجام دادن آن بی رغبت باشد؟علل وعوامل بسیاری باعث امتناع ورزیدن فرزندازمطالعه می شوندکه ازجمله آنهامی توان به مواردذیل اشاره کرد –عدم تشویق مادی واکتفابه تشویق کلامی –اجبارباتنبیه برای وادارکردن به مطالعه ودرحین آن – مرتبط نبودن محتوای موردمطالعه باامورمعنی دارزندگی – داشتن دوستان بیعلاقه به مطالعه- پیوسته خواندن کتاب – تاکیدبیش ازحدوالدین به خواندن   - درک نکردن لذت مطالعه  - ابتلابه بیماریهای جسمانی ادامه دارد .     سرگروه آموزشی مشاوره استان–محمدعلی شاهخواه...

 

 

 

چارچوب طرح همیار مشاور در مدارس متوسطه

دامنه و حیطه فعالیت های راهنمایی و مشاوره بسیار گسترده است. امروزه مشاور به عنوان یک تسهیل گر، علاوه بر نقش و جایگاه تخصصی خویش، می تواند از همیاری و مشارکت اولیای مدرسه ، والدین و به دانش آموزان در بعد پیشگیری استفاده نماید. تنوع و گستره ی مشکلات و اختلالات دانش آموزی و استفاده مطلوب از نقش موثر همسالان و ارتقاء کارآیی و اثر بخشی فعالیت های مشاوران نیازمند توجه خاص و برنامه ریزی مناسب می باشد.

مشاوره همتایان در قالب برنامه ( همیار مشاور ) یکی از استراتژی های علمی ، موثر و مفیدی است که با استفاده از توانمندی ، مشارکت و مسئولیت پذیری دانش آموزان، می تواند نقش ارزنده ای در رشد توانمندی دانش آموزان و گسترش خدمات راهنمایی و مشاوره در عرصه مدرسه و اجتماع داشته باشد.

برنامه های حمایت همتایان را می توان در هر مدرسه یا هر موقعیت دیگر اجتماعی ( از جمله دانشگاهها و ...)برای پرورش و توسعه روابط همتایان ، رشد کفایت و مهارت های سازگاری جوانان ، بالاخص به عنوان روشی برای پیشگیری از رفتارهای پرخطر در میان نوجوانان و جوانان ، طرح ریزی و هدایت نمود . هدف برنامه های حمایت همسالان ، تدارک جایگاهی است تا از آن طریق نوجوانان و جوانانی که در معرض خطر هستند بتوانند حمایت همتایان شان را دریافت نموده و مهارت های میان فردی و سازگاری خویش را رشد و توسعه دهند.

طرح ریزی برنامه های حمایت همتایان علاوه بر رویکرد رشدی و پیشگیرانه ، برای کمک به نوجوانان و جوانان در معرض خطر، به ویژه برای رشد آنان اثر بخش می باشد. از این رو ، مهارت های ارتباطی و سازگاری همتایان رشد می یابد. برنامه های حمایت همتایان ، احتمالا رفتارهای ضد اجتماعی و سوء مصرف مواد را کاهش می دهد. این تلاش ها باید جوانان را مطمئن سازد که احساس ( برچسب خوردن) نکنند، زیرا آنان خود در این برنامه ها سهیم و شریک هستند. از این گذشته ، این برنامه ها نباید به عنوان جانشینی برای مشاوره ی تخصصی و حرفه ای تلقی شوند. در نهایت لازم است توجه زیادی به اطمینان بخشی صورت گیرد ، زیرا اعتماد اساس رابطه یاری بخش است.

اهداف طرح همیاران مشاور در مدرسه

-       فراهم آوردن زمینه مشارکت علمی و تقویت روحیه مشارکت جویی در دانش آموزان

-       استفاده از توانمندی دانش آموزان در رشد خویش و سایر همسالان

-       تقویت نگرش انسانی و احساس مسئولیت نسبت به سرنوشت دیگران به خصوص همسالان

-       کاهش موانع درونی و بیرونی در تحقق رشد همه جانبه ( شناختی ، عاطفی، روانی و اجتماعی ) دانش آموزان

-       تقویت و پرورش روحیه مسئولیت پذیری ، تصمیم گیری و مهارت های فردی و اجتماعی

-       تقویت همدلی و درک متقابل میان دانش آموزان و والدین

-       ترویج فرهنگ راهنمایی و مشاوره در میان دانش آموزان و جامعه

-       آشنایی دانش آموزان در خصوص حیطه وظایف مشاور و نوع خدمات موجود و مرتبط

-       استفاده از همیاری دانش آموزان در شناسایی مشکلات همسالان در سطح آموزشگاه

-     آموزش و انتقال برخی مفاهیم و موضوعات ( در خصوص مهارت های زندگی ، پیشگیری از آسیبهای روانی – اجتماعی ) به دانش آموزان و خانواده ها

 

 

تعریف  :همیار مشاور دانش آموزی است که متناسب با ضوابط از بین دانش آموزان یک آموزشگاه یا کلاس انتخاب شده و پس از گذراندن دوره آموزشی مربوط زیر نظر مشاوران متخصص ، با مشاور مدرسه همکاری نموده و بر اساس شرح وظایف به ارائه خدمات راهنمایی به همسالان خود می پردازد.

شرح وظایف  : همیار مشاور با هماهنگی و نظارت مشاور یه فعالیت های مربوط می پردازد ، اهم وظایف به شرح زیر است :

 *برقراری ارتباط صمیمانه با دانش آموزان و کمک به برقراری ارتباط با دانش آموزان منزوی و آسیب پذیر و در معرض خطر با   مشاور ( با رعایت اصول مشاوره ای ) *همکاری نزدیک با مشاور در گسترش فعالیت های راهنمایی و مشاوره در سطح آموزشگاه  *همکاری با مشاور در برگزاری جلسات راهنمایی گروهی و مشاوره گروهی  *کمک به مشاور در زمینه شناخت مشکلات دانش آموزان *ارائه پیشنهادات عملی به مشاور در زمینه پیشگیری از بروز مشکلات همسالان *ارائه و کمک آموزشی در زمینه تحصیلی ، شیوه های مطالعه به دانش آموزان با نظر مشاور *کمک به اجرای راهبردهای عملی در زمینه کاهش تعارضات درون مدرسه ای به مشاور *همکاری و هماهنگی با مسئولان آموزشگاه در جهت تسهیل در ارائه خدمات آموزشی و پرورشی  *شرکت در جلسات توجیهی و هماهنگی و آموزشی مربوط

اصول اجرایی طرح همیار مشاور :

1-      مجری طرح در آموزشگاه:

این طرح همانند سایر فعالیت ها زیر نظر مدیر آموزشگاه اجرا می گردد . لذا هماهنگی و حمایت مدیریت نقش ارزنده ای در موفقیت آن دارد. به منظور حسن اجرای طرح ، در مدارسی که بیش از یک مشاور حضور دارد ، یک نفر از مشاوران با رشته تحصیلی مشاوره یا روانشناسی بالینی ترجیحا با مدرک کارشناسی ارشد که دارای تجربه و فعالیت های مشاوره ای ، میزان مقبولیت و محبوبیت در بین دانش آموزان می باشد ، با هماهنگی مدیر واحد آموزشی به عنوان مجری طرح در آموزشگاه انتخاب و سایر مشاوران با نامبرده در این زمینه همکاری می نمایند.

2-      تعداد همیار مشاوران آموزشگاه   *در هر واحد آموزشی به ازای هر کلاس یک همیار مشاور انتخاب می شود.

3-    انتخاب و نحوه گزینش  *پس از شناخت نسبی مشاور از دانش آموزان ، دانش آموزانی را که از نظر ویژگی های روانی – اجتماعی شرایط مطلوب تری نسبت به سایر دانش آموزان داشته باشند توسط مشاور انتخاب و پس از گذراندن دوره آموزشی مربوط متناسب با سر فصل های پیش بینی شده در طرح ، به عنوان همیار مشاور فعالیت خود را آغاز نمایند.  مشاور می تواند برای انتخاب همیار مشاور علاوه بر شناخت خویش از روش گروه سنجی ، مقیاس های درجه بندی و یا سایر شیوه های متناسب استفاده نماید.

4-    آموزش  :به منظور آماده سازی مشاوران مجری طرح و همیار مشاوران برای فعالیت در امور راهنمایی و مشاوره یک دوره آموزشی در نظر گرفته شده است که میزان و محتوای آن توسط اداره کل مشاوره و بهداشت مدارس ( دفتر برنامه ریزی فرهنگی و مشاوره ) تدوین و ابلاغ می گردد.

5-    نقش کارشناسی مشاوره و هسته های مشاوره   :به منظور حسن اجرای طرح، کارشناسی مشاوره و هسته های مشاوره ضمن تمهید مقدمات لازم ، بر کلیه مراحل طرح نظارت دقیق را اعمال می نمایند.

6-      سر فصل های آموزشی پیشنهادی :اصول اخلاقی و علمی در راهنمایی و مشاوره *شیوه های ارتباطی موثر و اثر بخش  *حرمت و اعتماد به نفس و نقش آن در سلامت روان  *شیوه های حل مسئله ، تفکر منطقی، تصمیم گیری * نحوه تشخیص و بررسی مشکلات و نقش همیار مشاور  * توجه به ویژگی های دوره نوجوانی و جوانی * استفاده از آیات قرآن و احادیث در خصوص توبه و بخشش خداوند نسبت به تقصیرات و گناهان و قرب و منزلت توبه کاران

 

                                                                                           اداره مشاوره تربیتی استان

 

 

 

 

 

اخبار :

*برگزاری مسابقه کتابخوانی استانی بمناسبت هفته بهداشت وروان :بمناسبت هفته بهداشت وروان گروه آموزشی مشاوره استان باهمکاری گروه تکنولوژی وگروههای آموزشی وگروه مشاوره تربیتی استان فراخوان مسابقه کتابخوانی بهداشت وروان درسطح مدارس استان برگزارنمودندکه بااستقبال بیسابقه همکاران آموزشی واداری قرارگرفت وباتوجه به تعدادپاسخنامه های رسیده  1200نفرازسراسرادارات آموزش و  پرورش استان شرکت نمودندپس ازتصحیح به ترتیب امتیاز 30نفر  انتخاب جهت تقدیرکتبی توسط مدیرکل محترم استان ارسال گردید

*برگزاری جلسات آموزش خانواده باهمکاری گروه آموزشی مشاوره استان درمدارس آموزش وپرورش ناحیه 2زاهدان به تعداد21 جلسه

 

*افتتاح جشنواره غذاهای بومی ومحلی استان سیستان وبلوچستان  بمناسبت هفته بهداشت وروان درمحل دبیرستان دخترانه 15خردادباحضورمسئولین بهداشت وسلامت، اداره  مشاوره تربیتی،مرکزمشاوره وخدمات روانشناختی وگروه آموزشی مشاوره استان

*گردهمایی مدیران ومشاوران مدارس متوسطه زاهدان ومسئولین سازمان فنی حرفه ای زاهدان بارویکردارتباط وتعامل آموزش وپرورش وسازمان فنی حرفه ای

 

 

تقدیر و تشکر از همکارانی که مقالات ،گزارش ها و  مطالب بسیار سودمندبرای درج در فصلنامه اکسیر  ارسال نموده اند  :*رئیس اداره مشاوره استان آقای حسینعلی شیرازی  کارشناسان اداره مشاوره استان آقای زمانی ،آقای در خشانی و خواهر فتحی  * کارشناس مشاوره ناحیه 2زاهدان، خواهر نهتانی * فاطمه سرابندی مشاور هسته  آموزش پرورش ناحیه 2   *سرگروه آموزشی مشاوره شهرستان سراوان خواهر  مهری هاشمزهی  *معاون مدرسه راهنمایی امام حسین (ع) ناحیه 2زاهدان  مسعود غفاری مقدم *مهسا نخعی مشاور مدارس دخترانه  سراون *خواهر زهرا اصغر زاده شاهرودی اداره آموزش و پرورش پشت آب *مشاور دبیرستان فروغ شهرستان سراوان ( قادری ) *مشاور دبستان زنده یاد مهندس فرهاد  براده   آموزش و پرورش ناحیه 2نرجس خاتون سیستانی

 

 

اطلاعیه :قابل توجه کلیه همکاران اداری ،آموزشی ،پرورشی ،تربیت بدنی ومشاوره و دانش آموزان عزیز می توانند مطالب ومقالات خود را جهت درج در فصلنامه  اکسیر  به نشانی: گروه تکنولوژی و   گروههای آموزشی استان – گروه آموزشی مشاوره استان   ارسال نمایید .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کاری ازگروه آموزشی مشاوراستان

پاییز 91

[ دوشنبه ٢٥ دی ۱۳٩۱ ] [ ٧:۳٧ ‎ق.ظ ] [ اداره مشاوره تربیتی استان سیستان و بلوچستان ]
.: Weblog Themes By Weblog Skin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
امکانات وب