شبکه اجتماعی و گروهی مشاوران مدارس استان سیستان بلوچستان

باسمه تعالی                                                  

باعنایت به کمبود نبروی مشاوره مرد در شهرستان چابهار اعضای هسته ی مشاوره متشکل از 3 نفر مشاور خانم می باشد . طبق هماهنگی های به عمل آمده با گروه محترم مشاوره تربیتی اداره کل  در مورخ 29/6/90 ابلاغ اعضا صادر و مشخصاتشان نیز به اداره کل و مدارس شهرستان ارسال گردید .                                                                                                                                     

اطلاعات مربوط به اعضای هسته ی مشاوره به شرح ذیل اعلام می گردد:                                                                         

                                                          

شماره تماس  

روز حضور

تعداد ساعت

سمت       

مدرک ورشته تحصیلی

نام ونام خانوادگی         

ردیف           

09155493219

سه شنبه 

6    

مشاور  

لیسانس مشاوره وراهنمایی  

الهه رمرودی 

1

09151953898

سه شنبه 

6    

روانشناس 

لیسانس روانشناسی عمومی  

ناهید زارعی 

2

09131970613

شنبه / دوشنبه / سه شنبه

18    

مددکار اجتماعی

لیسانس علوم تربیتی  

فهیمه میر احمدی

3

 

 

عباس  سرگزی

کارشناس مشاوره آموزش و پرورش چابهار

گزارش فعالیتهای کارشناس مشاوره در سال تحصیلی 91/90                                       

 

ارسال تقویم اجرایی فعالیتهای مشاوره ای به مدارس

ارسال نامه به مدارس متوسطه درخصوص عدم جذب نیروهای غیرمرتبط

برگزاری اولین جلسه ی مشاورین درمورخ 11/7/90

ارسال فرم ارزیابی ازفعالیتهای مشاوران به مدارس

ارسال نامه به مدارس برای اعلام روزهای حضورمشاور

تشکیل کمیته ی هفته ی بهداشت روان   

ارسال جدول زمانبندی برنامه ها وفعالیتهای هفته ی بهداشت روان  ووظایف کارگروه بهداشت روان به مدارس

ارسال فرم اطلاعات ومشخصات همیاران مشاور به مدارس

برگزاری هفته ی بهداشت روان

برگزاری مسابقه ی نقاشی باموضوع مدرسه ی دوست داشتنی من ،آینده ی من و...

دعوت ازکارشناسان ادارات درهفته ی بهداشت روان.

ارسال نامه به ادارات بهزیستی ، فرهنگ وارشاداسلامی ، نیروی انتظامی ، بسیج و حوزه ی علمیه به منظورتشکیل کمیته ی طرح تحول اجتماعی.

تشکیل کمیته ی طرح تحول اجتماعی درمورخ 30/7/90

برگزاری مراسم روز دخترو ولادت حضرت معصومه ( س ) 

ارسال دستورالعمل فعالیتهای طرح همیارمشاور به مدارس

ارسال سوگندنامه همیارمشاوربه مدارس.

ارسال نامه به مدارس ابتدایی برای اعلام رابط هسته ی مشاوره

ارسال اسامی رابطان هسته ی مشاوره در مدارس ابتدایی به اداره کل

ارسال گزارش مربوط به هفته ی بهداشت روان به اداره کل

ارسال فرم آمارومشخصات مشاورین به اداره کل.

برگزاری کارگاههای آموزشی ، توجیهی رابطان هسته ی مشاوره درمدارس ابتدایی

ارسال 43 برگ گواهی شرکت درکارگاه آموزشی   توجیهی رابطان هسته ی مشاوره درمدارس ابتدایی برای تاییدبه اداره کل.  

ارسال چهاربرگ بروشوردرخصوص"راههای موفقیت"و"نحوه ی مطالعه" به اداره کل.

 

 

                                                 ارسال دو برگ بروشوردرخصوص" تنبیه بدنی وآثارآن برکودک" به اداره کل                                                                                                                                                                                                                                                            

برگزاری کارگاه توانمندسازی مشاورین چابهار، راسک ، کنارک و دشتیاری   درمورخ 29/9/90

برگزاری کارگاه توانمندسازی مدیران ، مربیان ومعاونین پرورشی درمورخ 30/9/90

ارسال بروشوربه مدارس ابتدایی

ارسال سه جلدمقاله ، یک نسخه هفته نامه ، یک حلقه سی دی وچهل وهشت برگ گزارش مربوط به هفته ی بهداشت روان به اداره کل.

ارسال جدول زمانبندی بازدیدمشاوران ازنحوه ی فعالیتهای یکدیگربه مدارس واداره کل..

ارسال جدول زمانبندی جلسات همیارمشاوربه مدارس واداره کل.

اجرای طرح توانمندسازی تحصیلی وروانی-رفتاری دانش آموزان سال اول متوسطه وسوم راهنمایی.

اعلام مکان جدیدهسته ی مشاوره به مدارس واداره کل.

ارسال سی دی راهنمای گام به گام استفاده ازسامانه ی مشاوره به مدارس.

ارسال سی دی های مربوط به معرفی مشاغل به مدارس.

ارسال یک حلقه سی دی وچهل وچهاربرگ گزارش مربوط به اطلس مشاغل به اداره کل.

ارسال گزارشهای مصورکارگاههای رابطان هسته ی مشاوره به اداره کل.

ارسال شش برگ نقاشی برتردانش آموزان باموضوع"مدرسه ی دوست داشتنی من..." به اداره کل.

ارسال یک برگ گزارش طرح توانمندسازی تحصیلی وروانی-رفتاری به اداره کل.

ارسال جدول زمانبندی مرحله ی دوم بازدیدمشاوران ازنحوه ی فعالیتهای یکدیگر به مدارس واداره کل.

ارسال عناوین روزشمارهفته ی معرفی مشاغل به اداره کل.

برگزاری آزمون تشخیص استعدادواسترانگ شغلی در مورخ 28/11/90

ارسال سی وپنج برگ گواهی شرکت در کارگاه آموزشی  توجیهی رابطان هسته ی مشاوره برای تاییدبه اداره کل.

برگزاری آزمون سلامت روانی رفتاری دانش آموزان سال اول متوسطه درمورخ 22/12/90

ارسال اطلاعات مربوط به هسته ی مشاوره ورابطان هسته به اداره کل.

ارسال شیوه نامه ی اجرایی آزمونهای نوین مشاوره ای به مدارس.

تشکیل کمیته ی اجرایی وبرنامه ریزی آزمونهای نوین مشاوره ای.

ارسال گزارشهای گروه آموزشی مشاوره به اداره کل.

شرکت در کارگاه آموزشی سامانه مشاوره در زاهدان

ارسال گزارش سه ماهه ی اول و دوم به اداره کل

شرکت در نمایشگاه معرفی مشاغل بومی استان

برگزاری نمایشگاه منطقه ای معرفی مشاغل

بازدید اعضای هسته ی مشاوره و کارشناس مشاوره از مدارس .

 

 

 

عباس سرگزی کارشناس مشاوره آموزش و پرورش چابهار

 

بسمه تعالی

تقویم اجرایی کارشناسی مشاوره در سال تحصیلی 91-90

مهر ماه                                                    

موضوع

مکان

ساعت

زمان

ایام هفته

ردیف

برگزاری مراسم روز دختر

دبیرستان هانیه

10 صبح 

7/7/1390  

پنجشنبه  

ارسال فعالیتهای ماهانه ی مشاوران به مدارس                   

 

 

09/07/90

شنبه

تشکیل هسته ی مشاوره صدورابلاغ ومعرفی اعضابه مدارس واداره کل

 

 

10/07/90

یکشنبه

برگزاری جلسه با مشاوران

خانه معلم

9:00

11/07/90

دو شنبه

تهیه وارسال تراکت  بروشورو ...به مدارس واداره کل    

 

 

هفته دوم

 

برگزاری مراسم روز جهانی کودک و ارسال نامه به مدارس برای اعلام روزهای حضورمشاور درآموزشگاه

دبستان عصمت

10 صبح

16/7/1390

شنبه    

معرفی سرگروه مشاوره ودرس برنامه ریزی تحصیلی وشغلی به مدارس واداره کل      

 

 

هفته سوم

 

بازدید اعضای هسته ی مشاوره و کارشناس مشاوره از مدارس و ارسال جدول زمانبندی برنامه ها و فعالیت های هفته ی بهداشت و روان به مدارس

 

 

19/07/90

سه شنبه

تشکیل کمیته ی هفته ی بهداشت و روان

دفترمعاونت پرورشی و تربیت بدنی

9:00

21/07/90

پنجشنبه

ارسال نامه به مدارس ابتدایی برای معرفی رابط هسته ی مشاوره

 

 

24/07/90

یکشنبه

10

برگزاری هفته ی بهداشت و روان  

 

 

30-24 مهر ماه

 

11

برگزاری جلسه ی ماهانه ی گروه آموزشی مشاوره و دری برنامه ریزی تحصیلی و شغلی و بازدید اعضای هسته ی مشاوره و کارشناس مشاوره از مدارس  

پژوهشسرا

16:30

26/07/90

سه شنبه

12

برگزاری جلسه بااعضای هسته ی مشاوره وتوجیحه شرح وظایفشان         

دفتر معاونت پرورشی و تربیت بدنی

8:00

26/07/90

سه شنبه

13 

دعوت از سخنران به مناسبتهای مختلف هفته ی بهداشت و روان     

مدارس

 

27/07/90

چهار شنبه

14

دعوت از اعضای ستاد طرح تحول اجتماعی  

 

 

28/07/90

پنجشنبه

15  

ارسال فرم ارزیابی فعالیت های مشاوره ای ومسابقه ی نقاشی با موضوع مدرسه ی دوست داشتنی من

 

 

28/07/90

پنجشنبه

16

تشکیل کمیته طرح تحول اجتماعی و ارسال گزارش به اداره کل  

دفترمعاونت پرورشی و تربیت بدنی

11:00

30/07/90

شنبه

17  

             

 

 

[ سه‌شنبه ٦ تیر ۱۳٩۱ ] [ ۱۱:۱۳ ‎ب.ظ ] [ سرگزی (کارشناس چابهار ) ]
.: Weblog Themes By Weblog Skin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
امکانات وب